Gå til indhold

EN-standarder Beskyttelseshandsker

Hvis en beskyttelseshandske anses for at opfylde sikkerhedskravene og får et CE-mærke i et EU-land, kan den eksporteres og sælges i hele EU-zonen. Producenten skal overholde en række EN-standarder for at opfylde kravene. En EN-standard omfatter krav, testmetoder og krav til, hvordan produktet skal mærkes ud over CE-mærket, og beskriver også, hvad fabrikantens brugsanvisning skal indeholde.

FORKLARING AF RISIKOKATEGORIERNE

EU-forordning 2016/425 opdeler personlige værnemidler i tre kategorier afhængigt af risikoniveauet. Jo større risiko brugeren udsættes for, jo strengere er testkravene med hensyn til handskernes beskyttelsesevne og certificering. Da EU-reglerne er generelt udtrykt, er der udviklet europæiske standarder, der specificerer krav, testmetoder og mærkningsinstruktioner. 

Tynd sort linje.png

CE-KATEGORI

EU-forordning 2016/425

CE-mærkning

Cat. I Minimale risici.
Beskytter brugeren mod minimale risici. Producenten skal kunne påvise, at produktet opfylder de grundlæggende krav til beskyttelseshandsker, og er ansvarlig for at garantere CE-mærkningen. Det gælder alle beskyttelseshandsker.

Cat. II Andre risici.
Opfylder både de grundlæggende krav og yderligere standarder, der kan gælde for specifikke anvendelsesområder. Handskerne skal testes af et godkendt laboratorium og typegodkendes af et bemyndiget organ, der udsteder certifikater.

Cat. III Alvorlige risici.
Omfatter kun beskyttelse mod risici, der kan få meget alvorlige konsekvenser, som for eksempel dødsfald eller uoprettelige skader på helbredet. Handskerne skal testes af et godkendt laboratorium og typegodkendes af et bemyndiget organ, der udsteder certifikater. Et yderligere krav er en årlig inspektion af produktionsprocessen, og handskerne vil blive kontrolleret korrekt for at sikre den rigtige kvalitet. Det bemyndigede organs identitetskode (fire tal) skal placeres umiddelbart efter CE-mærket, dvs. CE 0123.

Tynd sort linje.png


 • Handskerne skal være sådan fremstillet, at de yder den beskyttelse,
  de er beregnet til.
 • Brugeren må ikke kunne få skader på grund af materiale, sømme og kanter.
 • Handskerne skal være nemme at tage af og på.
 • Handskernes pH-værdi skal ligge mellem 3,5 og 9,5.
 • Kromindholdet (VI) skal være mindre end 3 mg/kg i læderhandsker.
 • Producenten skal angive, om handskerne indeholder stoffer, som kan fremkalde allergier.
 • Beskyttelseseffekten må ikke blive påvirket, hvis vaskeanvisningerne følges.
 • Handskerne skal give maksimal fingerbevægelighed under hensyn til beskyttelsesbehovet.

Tynd sort linje.png

Handsker, der skal yde beskyttelse mod mikroorganismer og kemikalier, skal være uigennemtrængelige (uden huller). I tilfælde af tynde engangshandsker testes gennemtrængelighed ved at fylde handsken med vand eller luft. Hvis vandet eller luften siver ud af handsken, er den defekt.

Tynd sort linje.png

EN 16523-1: 2015

Modstandsdygtighed over for kemisk gennemtrængning
(erstatter EN 374-3:2003)

Listen med kemikalier, som handskerne er testet med, er blevet udvidet med yderligere seks kemikalier.

Tynd sort linje.png

Nedbrydning er en fysisk ændring i handskematerialet på grund af kontakt med et kemikalie. Indikationer på nedbrydning kan være delaminering, misfarvning, hærdning, blødgøring, dimensionelle ændringer, tab af trækbrudstyrke osv. Nedbrydning fastslås ved at måle den procentvise ændring i handskematerialets punkteringsmodstand efter en kontinuerlig kontakt i 1 time af den udvendige overflade med testkemikaliet. Resultaterne af nedbrydningstesten skal fremgå af informationsbrochuren for alle tre handsketyper.

Tynd sort linje.png

2016

 

Den nye standard introducerer tests for beskyttelse mod vira. Den tidligere standard dækkede kun skimmelsvamp og bakterier.

Nye mærkninger på emballagen vil angive, om handskerne kun beskytter mod bakterier og skimmelsvamp, eller mod bakterier, skimmelsvamp og vira. Piktogrammet med biologisk risiko anvendes til at markere beskyttelse mod bakterier og skimmelsvamp. Piktogrammet bliver ledsaget af ordet “VIRUS”, hvis handsken opfylder kravene til virustestmetoden.

Tynd sort linje.png

EN 511:2006


Tynd sort linje.png

EN 407:2004


Tynd sort linje.png

EN 16350: 2014

Elektrostatiske egenskaber

Tynd sort linje.png

EN 388:2016 + A1:2018

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

I den reviderede version af EN 388:2016 er to test af skæremodstand til rådighed. Coup-metoden er den samme som tidligere og bruges til materialer, der ikke påvirker æggen. For materialer, der vil påvirke klingen, f.eks. de fleste skæreresistente materialer, kræves der en TDM-test. I disse tilfælde er TDM-resultatet det faktiske referenceresultat, mens
resultatet af Coup-testen kun er vejledende, og bliver derfor markeret med et X.

a. Slidstyrke (beskyttelsesniveau 0–4)
Antal cyklusser, der kræves for at slide huller med slibepapir i en cirkulær test af handskematerialet under konstant tryk og bevægelse. Højeste beskyttelsesniveau 4, der modsvarer 8.000 cyklusser.

b. Snitmodstand, Coup-test (beskyttelsesniveau 0–5)
Her måler man det antal perioder, som er nødvendige for, at en roterende cirkelkniv med konstant hastighed skærer gennem handsken. Resultatet sammenlignes med et referencemateriale, for at opnå et indeks. Højeste beskyttelsesniveau er 5, hvilket svarer til et indeks på 20.

c. Rivemodstand (beskyttelsesniveau 0–4)
Testen viser den kraft, der kræves for at sprede en rift i en rektangulær test på en handske med et startindsnit, til en maksimal kraft på 75N.

d. Punkteringsmodstand (beskyttelsesniveau 0–4)
Testen viser, hvor høj kraft, der er nødvendig for at stikke hul i handsken med et søm med et bestemt mål og en vis hastighed (10 cm/min.).

EN 388_2016 A1_2018BeskyttelsesniveauPunkteringsmodstand.png

e. Snitmodstand via ISO-skæretest (beskyttelsesniveau A–F)
Testen viser den kraft i newtons (N) der kræves til at skære igennem med en rektangulær klinge i en angivet snittestmaskine, som f.eks. et Todynamometer (TDM). Denne test er valgfri, såfremt klingen i Coup-testen ikke bliver påvirket, hvorefter det bliver referencen for skæremodstand.

EN 388_2016 A1_2018 Beskyttelsesniveau Snitmodstand via ISO skæretest.png

f. Slagdæmpning (beskyttelsesniveau P)
Testen for beskyttelse mod slag udføres i henhold til en standard for beskyttelseshandske til motorcyklister, EN 13594:2015. Området med beskyttelse bliver testet, men på grund af den lille flade kan området for fingrene ikke testes efter denne metode. Slagkraften er 5 J og den overførte kraft skal være i henhold til det højeste niveau, i dette tilfælde 1, med et resultat på mindre en 0,9 i et enkelt slag, og middelværdien skal være under 7 kN.

EN 388_2016 A1_2018 Beskyttelsesniveau Slagdæmpning.png

Tynd sort linje.png

EN 12477:2001+ A1:2005

Beskyttelseshandsker til svejsereTynd sort linje.pngDette gælder materialer og genstande, der, i færdig stand, er bestemt til at komme i kontakt med eller bringes i kontakt med fødevarer eller med drikkevand. I henhold til forordning 1935/2004:

"Materialerne og genstandene skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, således at de under normale eller forudsigelige betingelser for deres anvendelse ikke overfører deres bestanddele til fødevarer i mængder, der kan:

 • Udgøre en fare for menneskers sundhed
 • Medføre en uacceptabel ændring i fødevarens sammensætning eller en forringelse af dens organoleptiske egenskaber.

Alle Ejendals' handsker med "fødevare"-piktogrammet er i overensstemmelse med forordning (EU)
nr. 1935/2004 og forordning (EU) nr. 2023/2006, og forordning (EU) nr. 11/2011.

Tynd sort linje.png

ESDAbout cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.