Kemikaliebeskyttelse

Hvis du håndterer olier og kemikalier uden at beskytte hænderne, udsætter du dig ikke kun for hudskader, men også for skader på nervesystem og indre organer. Du kan også få hudirritationer, overfølsomhed eller ætsningsskader.

SPØRG OS

Benyt altid vores kemikaliebeskyttelsesguide (med almindelige kemikalier og egnet handskemateriale), rådfør dig med vores sælgskonsulenter, eller send en forespørgsel til cs.support@ejendals.com

 

 når du vælger handsker.

Alle Ejendals' kemikaliebeskyttelseshandsker er testet og godkendt i henhold til EN 374, kemiske risici og mikroorganisme-risici. Kemikaliebeskyttelseshandsker er beregnet til endagsbrug. Af og til i kortere perioder.

TÆNK PÅ DETTE, NÅR DU VÆLGER KEMIKALIEBESKYTTELSESHANDSKER:

  • Et handskemateriale, som beskytter godt mod et bestemt kemikalie, kan beskytte meget dårligt mod kemikalieblandinger.
  • Kemikaliebeskyttelseshandsker er normalt beregnet til endagsbrug. De må ikke genbruges.
  • En brugt handske er kontamineret af kemikalier, og der er risiko for, at huden bliver udsat for sundhedsskadelige stoffer, når den håndteres.
  • Højere temperatur forkorter tiden for, at kemikalierne trænger igennem.
  • Tykkere materiale giver – generelt – længere gennembrydningstid.
  • Når et kemikalie er absorberet, fortsætter det med at trænge gennem (permeere) beskyttelseshandsken.
  • Permeation gennem beskyttelseshandsken sker på molekylært niveau og er derfor ikke synligt for øjet.
  • Selv den bedste handske mister sine beskyttende egenskaber, hvis den bliver mekanisk beskadiget, og når kemikaliet er trængt gennem den.
  • Kemikalier, som er stærkt ætsende, kan beskadige handskematerialet gennem nedbrydning før angiven gennembrydningstid.

PERMEATION er en proces, hvor kemikalierne opløses i og passerer gennem handskemateriale på molekylært niveau.

PENETRATION medfører, at kemikalierne flyder gennem huller og defekter i handskematerialet.

DEGRADATION er en forringelse af handskematerialets fysiske modstand, forvoldt af kemisk påvirkning.

UVENTEDE EFFEKTER KAN OPSTÅ NÅR KEMIKALIER BLANDES

To kemikalier med kendte egenskaber kan give uventede effekter, når de blandes. Derfor er det i princippet umuligt at teste alle tænkelige kemikaliekombinationer, da antallet er meget stort. Der er modeller, der kan benyttes til beregning af kombinationseffekter ud fra viden om de indgående stoffer. De bygger dog på, at der skal være data, og at virkningsmekanismen er den samme for de indgående kemikalier. Modellerne kan altså kun anvendes til grupper af kemikalier, som virker på en lignende måde – ikke for den komplekse blanding, som vi er udsat for i virkeligheden.


Kontakt en af vores salgskonsulenter for at få hjælp til at finde en egnet handske mod en aktuel kemikalieblanding.