Lait ja määräykset

Ejendals noudattaa ehdottomasti kaikkia sekä paikallisia että kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Aiomme olla alalla pitkään ja toimimme sen mukaan. Nykyhetkellä tekemämme päätökset vaikuttavat vuosien ajan, ja arvostamme laatua, kunnioitamme ihmisoikeuksia sekä pidämme osaltamme huolta ympäristöstä.

Henkilösuojaindirektiivi
Henkilösuojaimilla tarkoitetaan tuotteita, joita pidetään tai käytetään terveyttä tai työturvallisuutta uhkaavia vaaroja vastaan. Henkilökohtainen terveys ja työturvallisuus ovat perusoikeuksia ja ihmisten on saatava korkea suojaustaso.

Henkilösuojainten suunnittelu ja valmistus ovat käyttöturvallisuutta koskevan EU-direktiivin (henkilösuojaindirektiivi 89/686/ETY) piiriin kuuluvaa toimintaa. Alan EU-lainsäädäntöä on montaa eri tyyppiä. Direktiiveillä määritetään yleisiä säännöksiä, jotka siirretään kunkin maan kansalliseen lainsäädäntöön maan parhaaksi katsomalla tavalla. Asetus on kansallisen lain kaltainen, mutta asetus koskee kaikkia EU-maita. Henkilösuojaindirektiiviä ehdotetaan korvattavaksi asetuksella.

Henkilösuojaindirektiivi määrittää lakisääteiset velvollisuudet, joilla varmistetaan, että Euroopan markkinoilla myytävä henkilösuojain tarjoaa mahdollisimman korkean suojan vaaratilanteita vastaan. Se sisältää markkinointiehdot ja perustason turvallisuusmääräykset, jotka henkilösuojaimen on täytettävä saadaksen pakollisen CE-merkinnän.

REACH
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) on Euroopan unionin säätämä kokoelma määräyksiä, joiden tarkoituksena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien vaaroja vastaan. Lue lisää.

EU-ympäristömerkki
EU-ympäristömerkin avulla kuluttaja voi tunnistaa tuotteet ja palvelut, joilla on elinjaksonaan muita vähäisemmät ympäristövaikutukset alkaen raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, käyttöön ja käytöstä poistoon. Tämä kaikkialla Euroopassa hyväksytty merkki on vapaaehtoinen ja tae tuotteen luotettavasta ympäristöystävällisyydestä. Ympäristömerkin saanut tuote aiheuttaa vähemmän jätettä ja vähemmän saasteita ja edistää planeettamme kannalta parempien tuotteiden valmistusta.