Siirry sisältöön

Lait ja asetukset

Ejendals noudattaa ehdottomasti kaikkia sekä paikallisia että kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Aiomme olla alalla pitkään ja toimimme sen mukaan. Tänään tekemämme päätökset vaikuttavat vuosien ajan. Arvostamme laatua, kunnioitamme ihmisoikeuksia sekä pidämme osaltamme huolta ympäristöstä.

Henkilönsuojainasetus

Henkilönsuojaimilla tarkoitetaan tuotteita, joita pidetään tai käytetään terveyttä tai työturvallisuutta uhkaavia vaaroja vastaan. Henkilökohtainen terveys ja työturvallisuus ovat perusoikeuksia ja ihmisten on saatava korkea suojaustaso.
Henkilönsuojainten suunnittelu ja valmistus ovat käyttöturvallisuutta koskevan EU-direktiivin (henkilönsuojaindirektiivi 2016/425/ETY) piiriin kuuluvaa toimintaa. Alan EU-lainsäädäntöä on montaa eri tyyppiä. Direktiiveillä määritetään yleisiä säännöksiä, jotka siirretään kunkin maan kansalliseen lainsäädäntöön maan parhaaksi katsomalla tavalla. Asetus on kansallisen lain kaltainen, mutta asetus koskee kaikkia EU-maita.
Henkilönsuojaindirektiivi määrittää lakisääteiset velvollisuudet, joilla varmistetaan, että Euroopan markkinoilla myytävä henkilönsuojain tarjoaa mahdollisimman korkean suojan vaaratilanteita vastaan. Se sisältää markkinointiehdot ja perustason turvallisuusmääräykset, jotka henkilönsuojaimen on täytettävä saadakseen pakollisen CE-merkinnän.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkin avulla kuluttaja voi tunnistaa tuotteet ja palvelut, joilla on käyttöikänsä aikana muita vähäisemmät ympäristövaikutukset alkaen raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen. Tämä kaikkialla Euroopassa hyväksytty merkki on vapaaehtoinen ja tae tuotteen luotettavasta ympäristöystävällisyydestä. Ympäristömerkin saanut tuote aiheuttaa vähemmän jätettä ja vähemmän saasteita ja edistää planeettamme kannalta parempien tuotteiden valmistusta.

REACH

Ejendals noudattaa tinkimättä REACH-lainsäädännön (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) sääntöjä ja määräyksiä. REACH on Euroopan unionin asetus, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien vaaroja vastaan. Lisäksi se edistää vaihtoehtoisia menetelmiä eläinkokeiden vähentämiseksi.

REACH koskee koko toimitusketjun kaikkia kemiallisia aineita, ei ainoastaan sellaisia, joita käytetään teollisuuden prosesseissa, vaan lisäksi niitä, joita käytetään ihmisten päivittäisessä elämässä, esimerkiksi vaatteissa. Tästä syystä yritykset ovat vastuussa markkinoille tuomiensa kemikaalien turvallisuudesta.

Lainsäädännön noudattamiseksi Ejendalsin on tunnistettava riskit, joita liittyy EU:n markkinoille tuotaviin tuotteisiin ja hallittava kyseiset riskit joka osaltaan. Ejendalsin on osoitettava Euroopan kemikaalivirastolle, miten aineita käytetään turvallisesti, ja viestittävä toimenpiteistä tuotteiden käyttäjille.

REACH kattaa aineet, joiden luokitus on erittäin haitallinen (SVHC, Substances of Very High Concern). Kandidaattilistan ainetta pidetään SVHC-aineena ja erityisen vaarallisena. Kuluttajilla on oikeus saada tietää kandidaattilistan aineista. Lisäksi on listoja aineista, joiden on päätelty olevan erityisen haitallisia ja jotka pitäisi poistaa vaiheittain käytöstä tai joille on erityisrajoituksia.

Helsingissä sijaitseva Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on REACH-järjestelmää valvova viranomainen. ECHA auttaa yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä, edistää kemikaalien turvallista käyttöä, tiedottaa kemikaaleista ja puuttuu ongelmatapauksiin.