Siirry sisältöön

Ydinarvot

Ejendalsin ydinarvot toimivat ohjenuorana kaikille organisaation työntekijöille. Nämä arvot ovat myönteisen ja yhdenmukaisen kulttuurin perusta. Ydinarvomme ovat myös muistutus yrityksen tavoitteista ja tehtävästä.

ASIAKASKESKEISYYS


ASIAKASLÄHTÖISYYS

Asiakaslähtöisyys on asiakassuhteisiin (sisäisiin tai ulkoisiin asiakkaisiin) liittyvä lähestymistapa, jossa henkilökunta auttaa asiakkaita saavuttamaan pitkän aikavälin tarpeensa ja toiveensa.

ONGELMANRATKAISU

Ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan sekä analyyttisiä että luovia taitoja sen mukaan, mikä on ongelma ja henkilön tehtävä organisaatiossa. Muut taidot, kuten viestintä, suostuttelu ja neuvottelu, ovat tärkeitä ratkaisujen löytämiseksi ihmisiin liittyvissä ongelmissa.

MONISUORITTAMINEN

Monisuorittamisella viitataan työntekijöihin, joilla on monipuolisesti taitoa tai kokemusta työskennellä useissa erilaisissa projekteissa, jotka eivät välttämättä kuulu työntekijän tekniseen työnkuvaan. Työntekijä pystyy sijaistamaan poissaolevia työntekijöitä ja on joustava, jotta voimme yrityksenä tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua.

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Arvostamme ennakoivaa ja vastuullista lähestymistapaa asiakkaidemme tarpeisiin ja pyrimme luomaan lisäarvoa suorituskykyisten ja innovatiivisten ratkaisujen kautta.

 

KUNNIOITUS


ROHKEUS PUHUA SUORAAN

Osa ihmisistä ei sano mielipidettään ollenkaan, kun taas toiset puhuvat olematta hienotunteisia. Ihannetilanteessa työntekijä osallistuu aktiivisesti ja innokkaasti päätöksentekoon. Hän selvittää faktat, muodostaa mielipiteensä ja esittää asiansa. Kun päätös on tehty, hän siirtyy eteenpäin tietäen, että sai oman äänensä kuuluville.

VASTUUTA OMASTA TYÖSTÄ

Vastuulliset työntekijät ovat halukkaita varmistamaan, että työ tulee tehdyksi, mutta myös hyväksymään vastuunsa tuloksista – ovat ne sitten hyviä tai huonoja. He eivät syytä muita virheistä ja epäonnistumisista ja jos he kokevat jonkin olevan vialla, he yrittävät oma-aloitteisesti kohentaa tilannetta sen sijaan, että he vain valittaisivat tilanteesta muille työntekijöille.

LUOTETTAVA

Luotettavuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin työntekijän luotetaan tekevän se, mitä häneltä odotetaan. Luotettava työntekijä esimerkiksi saapuu töihin ajoissa ja on valmis tekemään työnsä oikea-aikaisesti. Luotettava työntekijä tekee, mitä hän sanoo tekevänsä.

TOISTEN KUNNIOITTAMINEN

Kunnioituksen osoittaminen jollekulle tarkoittaa, että toimit niin, että osoitat välittäväsi hänen tunteistaan ja hyvinvoinnistaan. Muiden kunnioittamiseen sisältyvät muun muassa kohteliaisuus muita kohtaan, saapuminen kokouksiin ajoissa ja valmistautuneena, Ejendalsin sääntöjen ja toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä se, että kunnioitat muiden oikeuksia näyttää erilaiselta sekä ajatella tai toimia eri tavoin kuin sinä, koska välität heidän tunteistaan ja hyvinvoinnistaan, eli kunnioitat niitä.

YHTEISTYÖ

Työntekijä tietää, miten työskennellä tehokkaasti muiden ihmisten kanssa tasavertaisesti yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Hän ymmärtää, että viestintä on kaksisuuntainen prosessi, johon kuuluu kuuntelutaito, mutta myös rohkeus esittää asiansa ja mielipiteensä rakentavalla tavalla.

KUNNIOITUS

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme kollegoitamme, asiakkaitamme ja liikekumppaneitamme.

 

ERINOMAISUUDEN TAVOITTELU


ENNAKOINTI

Ennakoivalla käyttäytymisellä viitataan muutoslähtöiseen ja oma-aloitteiseen käyttäytymiseen eri tilanteissa. Ennakoivaan käyttäytymiseen kuuluu tulevan tilanteen ennakointi pelkän reaktion sijaan. Se merkitsee hallinnan ottamista ja toimiin ryhtymistä eikä vain tilanteeseen sopeutumista tai sitä, että odottaa jotain tapahtuvaksi. Ennakoivia työntekijöitä ei yleensä tarvitse pyytää toimimaan, eivätkä he tarvitse yksityiskohtaisia ohjeita.

SITOUTUMINEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN

Kertoo sen, missä määrin henkilö on päättänyt saavuttaa halutun (tai vaaditun) tavoitteen. Oheiset seikat kertovat siitä, että työntekijä on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen:
1. Valinta: Huomio on tavoitteissa ja ponnistelut suunnataan tavoitteiden kannalta merkityksellisiin toimiin ja pois tavoitteiden kannalta merkityksettömistä toimista.
2. Pyrkimys: Tavoitteet voivat johtaa lisäpyrkimyksiin: jos joku esimerkiksi tekee yleensä 4 pienoisohjelmaa tunnissa ja hänen tavoitteensa on tehdä 6, hän saattaa työskennellä tehokkaammin
tavoitteeseensa pyrkiessään kuin hän muutoin tekisi.
3. Sitkeys: Joku jatkaa työskentelyä todennäköisemmin takaiskuista huolimatta, jos hän pyrkii tavoitteeseen.
4. Tiedostaminen: Tavoitteet voivat auttaa ihmisiä kehittymään ja muuttamaan käyttäytymistään.

JATKUVAT PARANNUKSET

Työntekijä keskittyy lisäämään organisaation tehokkuutta ja/tai vaikuttavuutta, jotta sen toimintaperiaatteita noudatettaisiin ja tavoitteet saavutettaisiin. Tämä ei rajoitu laatua koskeviin aloitteisiin. Liiketoimintastrategiaa, liiketoiminnan tuloksia sekä asiakas-, työntekijä- ja toimittajasuhteita voidaan parantaa jatkuvasti. Yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa jatkuvaa kehittymistä.

MUIDEN MENESTYMISEN MAHDOLLISTAMINEN

Brian Tracy on todennut osuvasti, että ”Menestyjät etsivät aina mahdollisuuksia auttaa muita. Epäonnistujat kysyvät aina ’Mitä minä siitä hyödyn?’” Työntekijät voivat auttaa toisiaan menestymään esimerkiksi jakamalla verkostonsa muiden kanssa, osoittamalla arvostuksensa muita työntekijöitä ja näiden työpanosta kohtaan, antamalla rehellistä ja avointa palautetta rakentavalla ja rohkaisevalla tavalla tai yksinkertaisesti jakamalla tietojaan muille työntekijöille.

ROHKEUS KOKEILLA JOTAKIN UUTTA

Onko työntekijällä rohkeutta rikkoa vanhoja perinteitä? Onko työntekijä innokas oppimaan uutta? Poistuuko hän mukavuusalueeltaan kokeillakseen jotakin uutta?

JATKUVA KEHITTYMINEN

Opimme ja kehitymme jatkuvasti saavuttaaksemme huippuosaamiseen liittyvät tavoitteemme.


PITKÄJÄNTEISYYS


KYKY SAAVUTTAA TAVOITTEET

Ymmärtää yrityksen vision, arvot ja kulttuurin, ja kehittää tavoitteita niiden pohjalta. Muokkaa realistisesti tavoitteiden prioriteetteja työtilanteiden muuttuessa. Lähestyy tavoitteita energisesti, innokkaasti, ponnekkaasti ja keskittyneesti. Kehittää taitoja, jotka auttavat häntä saavuttamaan tavoitteet.

HALU KEHITTYÄ

Halu oppia uusia asioita ja kehittää sekä itseään että yritystä. Yksilötasolla se merkitsee sitä, että henkilö haluaa olla taitavampi ja ajan tasalla oman ammattinsa muutoksista ja suuntauksista. Hänellä on myös halu ja intohimo kehittää omaa työtään, työtapojaan ja organisaation prosesseja tehokkaammiksi.

KOKONAISVALTAINEN NÄKÖKULMA

Työntekijä näkee kokonaiskuvan suunnittelussa ja ongelmien ratkaisussa. Hän haluaa ymmärtää, käsittää asioiden merkityksen ja rakenteen, tarkentaa ja ymmärtää ongelmanratkaisun mekaniikkaa ja taustalla olevia suhteita.

JOUSTAVUUS

Joustavuudessa on työpaikalla kyse siitä, että osataan mukautua muuttuviin tilanteisiin ja ympäristöihin. Mikään työympäristö ei ole muuttumaton, joten työntekijöiden on kyettävä muuttamaan työtehtäviään ja vastuualueitaan sekä löytämään uusia ratkaisuja. Joustavat työntekijät eivät koskaan sano ”Se ei ole minun tehtäväni” tai ”Onko minun pakko?”, kun heitä pyydetään tarttumaan uuteen työtehtävään.

Joustavat työntekijät muokkaavat lähestymistapaansa työtehtäviin sidosryhmien tarpeiden ja kunkin tilanteen edellyttämällä tavalla.

Kun työntekijät ovat halukkaita astumaan oman toimenkuvansa ulkopuolelle, työnantajat voivat saada enemmän aikaan sellaisten työntekijöiden avulla, jotka kykenevät ottamaan enemmän vastuuta, suorittamaan erilaisia työtehtäviä ja tekemään enemmän töitä. Joustavat työntekijät ovat halukkaita tekemään enemmän työtä
saadakseen tehtävät valmiiksi.

PITKÄJÄNTEISYYS

Olemme perheyritys, jolla on pitkän aikavälin ja kestävän kehityksen mukainen näkökulma. Se näkyy strategioissamme, investoinneissamme ja toiminnassamme. Tavoitteena on luoda ensiluokkainen yritys tuleville sukupolville.

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Arvostamme ennakoivaa ja vastuullista lähestymistapaa asiakkaidemme tarpeisiin ja pyrimme luomaan lisäarvoa suorituskykyisten ja innovatiivisten ratkaisujen kautta.

KUNNIOITUS

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme kollegoitamme, asiakkaitamme ja liikekumppaneitamme.

JATKUVA KEHITTYMINEN

Opimme ja kehitymme jatkuvasti saavuttaaksemme huippuosaamiseen liittyvät tavoitteemme.

PITKÄJÄNTEISYYS

Olemme perheyritys, jolla on pitkän aikavälin ja kestävän kehityksen mukainen näkökulma. Se näkyy strategioissamme, investoinneissamme ja toiminnassamme. Tavoitteena on luoda ensiluokkainen yritys tuleville sukupolville.