Ga naar inhoud

EN-normen veiligheidshandschoenen

Als een beschermende handschoen voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en is voorzien van een CE-markering in een EU-land, kan deze worden geëxporteerd en verkocht in de gehele EU-zone. Om te voldoen aan de eisen moet de fabrikant zich houden aan een aantal EN-normen. Een EN-norm bevat eisen, testmethoden en vereisten ten aanzien van de aanvullende etikettering van het product naast de CE-markering. Tevens geeft de norm aan welke gebruiksaanwijzingen van de fabrikant het product moet bevatten.

UITLEG VAN DE RISICOCATEGORIEËN

EU-Richtlijn 2016/425 verdeelt persoonlijke beschermingsmiddelen in drie categorieën, afhankelijk van de hoogte van het risico. Hoe groter het risico waaraan de gebruiker wordt blootgesteld, hoe zwaarder de testeisen zijn met betrekking tot het beschermende vermogen en de certificering van de handschoenen. Omdat de EU-richtlijnen in algemene termen zijn vervat, zijn er Europese normen ontwikkeld die eisen, testmethoden en markeringsinstructies specificeren. 

Thin black line.png

CE-CATEGORIE

Europese Verordening 2016/425

CE-markering

Cat. I Minimale risico's.
Beschermt gebruikers tegen minimale risico's. De fabrikant moet kunnen aantonen dat het product voldoet aan de fundamentele eisen voor beschermende handschoenen en is verantwoordelijk voor het waarborgen van de CE-markering. Dit geldt voor alle beschermende handschoenen.

Cat. II Andere risico's.
Voldoet aan zowel de basisvereisten als verdere normen die van toepassing kunnen zijn op specifieke gebruiksgebieden. De handschoenen moeten worden getest door een erkend laboratorium en zijn goedgekeurd door een officiële instantie die certificaten uitgeeft.

Cat. III Ernstige risico's.
Omvat exclusieve bescherming tegen risico's die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals de dood of onomkeerbare schade aan de gezondheid. De handschoenen moeten worden getest door een erkend laboratorium en goedgekeurd door een aangemelde instantie. Een verdere eis is een jaarlijkse controle van het productieproces en dat de handschoenen grondig worden geïnspecteerd om de juiste kwaliteit te waarborgen. De identiteitscode van de officiële instantie (vier cijfers) moet direct achter de CE-markering worden geplaatst, bijvoorbeeld CE 0123.

Thin black line.png

EN 420:2003 + A1:2009

Algemene eisen en
testmethoden

 • De handschoenen moeten zo zijn vervaardigd, dat ze bescherming bieden
  waarvoor ze zijn bedoeld.
 • Het materiaal, de naden en randen mogen de gebruiker niet bezeren.
 • De handschoenen moeten gemakkelijk aan en uit te trekken zijn.
 • De pH van de handschoenen moet tussen 3,5 en 9,5 liggen.
 • Het chroomgehalte (VI) moet lager zijn dan 3 mg/kg in leren handschoenen.
 • De fabrikant moet vermelden of de handschoenen stoffen bevatten die allergieën kunnen veroorzaken.
 • De beschermende kwaliteit van de handschoenen mag niet worden aangetast als de wasvoorschriften worden gevolgd.
 • De handschoenen moeten een maximale beweeglijkheid van de vingers toestaan, gezien de noodzaak van bescherming.

Thin black line.png

EN 374-2: 2014

Penetratiebestendig

Handschoenen die bescherming moeten bieden tegen micro-organismen en chemicaliën, moeten ondoordringbaar (zonder gaten) zijn. In het geval van dunne wegwerphandschoenen, wordt de lekdichtheid getest door de handschoen met water of lucht te vullen. Als het water of de lucht lekt uit de handschoen lekt, is de handschoen niet goed.

Thin black line.png

EN 16523-1: 2015

Resistentie tegen chemische doordringing
(vervangt EN 374-3:2003)

Testmethode om de weerstand van het PBM-materiaal tegen doordringing door gevaarlijke chemische stoffen op moleculair niveau en onder continu contact te meten. Handschoenen worden geclassificeerd als type A, type B of type C.

Type A B C glove.jpg

Premeation level.png

De lijst van chemicaliën waarop de handschoenen worden getest, is uitgebreid met een nog eens zes chemicaliën. Steeds meer chemicaliën worden gebruikt in industriële toepassingen en sommige werden niet gedekt door de vorige norm.

List of test chemicals.png

Thin black line.png

EN 374-4: 2013

Resistentie tegen chemische afbraak

Afbraak is de schadelijke verandering in één of meer eigenschappen van een beschermend handschoenmateriaal als gevolg van contact met een chemische stof. Indicaties van afbraak: delaminatie, verkleuring, verharding, verzachting, dimensionale verandering, verlies van treksterkte, enz.. Dit wordt bepaald door het meten van de procentuele verandering in perforatieweerstand van het handschoenmateriaal na een continu contact gedurende 1 uur van het buitenoppervlak met de uitdagingsteststof. De resultaten van de afbraaktest moeten voor alle drie de handschoentypen in de bijsluiter worden opgenomen.

Thin black line.png

EN 374-5: 2016

Bescherming tegen micro-organismen

EN_374-5_2016 VIRUS.png

 

De nieuwe norm introduceert testen voor bescherming tegen virussen. De vorige norm dekte alleen schimmels en bacteriën

Nieuwe markeringen op de verpakkingen duiden aan of de handschoenen beschermen tegen bacteriën en schimmels alleen of tegen bacteriën, schimmels en virussen. Het biogevaar-pictogram wordt gebruikt voor het markeren van handschoenen die beschermen tegen bacteriën en schimmels. Het pictogram wordt vergezeld door het woord "VIRUS" als de handschoen voldoet aan de eisen van de virustestmethode.

Thin black line.png

EN 511:2006

Koudegerelateerde risico's

EN_511.jpg

Handschoenen die bescherming bieden tegen kou worden getest op twee verschillende koudesituaties:
penetrerende of convectieve koude (a) en contactkou (b), d.w.z. direct contact met koude voorwerpen. Het testen van weerstand tegen doorlaatbaarheid van water (c) wordt gedaan wanneer dat relevant is.

EN511_Testing.png

Thin black line.png

EN 407:2004

Bescherming tegen thermische risico's

EN_407.jpg

Handschoenen die zijn gemarkeerd met dit pictogram bieden bescherming tegen één of meer van de thermische risico's. De prestaties van de handschoen zijn getest in termen van de volgende risico's:

 • Weerstand tegen brandgedrag
 • Contacthittebestendigheid
 • Convectieve-warmtebestendigheid
 • Stralingswarmtebestendigheid
 • Weerstand tegen spetters gesmolten metaal
 • Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal

EN_407_2004_level of protection.png

WAARSCHUWING
De handschoen mag niet in contact met vuur komen als prestatieniveau 3 niet heeft bereikt tijdens tests voor de weerstand tegen ontvlambaarheid.

Thin black line.png

EN 16350: 2014

Elektrostatische eigenschappen

Het gebruik van antistatische (dissipatieve) handschoenen is belangrijk in omgevingen met brand- en/of explosiegevaar. Het te vermijden fenomeen is het elektrische potentiaalverschil tussen gebruiker en omgeving dat wordt geactiveerd tijdens contact, wat we gewoonlijk een 'schok' krijgen noemen.

Thin black line.png

EN 388:2016 + A1:2018

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

imagej0k9k.png

In de herziene versie van EN388:2016 zijn er nu twee snijweerstandstests beschikbaar. De Coup-methode is hetzelfde als voorheen en wordt gebruikt voor materialen die het mes niet bot maken. Voor materialen die van invloed zijn op het mes, bijv. de meeste snijbestendige materialen, is de TDM-test verplicht. In deze gevallen is het TDM-resultaat de werkelijke referentieprestatie, terwijl het
coupresultaat slechts indicatief is en daarom wordt gemarkeerd met een X.

a. Schuurweerstand (beschermingsniveau 0–4)
Aantal cycli dat nodig is om een gat te schuren met schuurpapier in een cirkelvormig monster van handschoenmateriaal onder constante druk en beweging. Het hoogste prestatieniveau is 4, wat overeenkomt met 8.000 cycli.

b. Snijweerstand, couptest (beschermingsniveau 0–5)
Dit meet het aantal omwentelingen dat nodig is voordat een cirkelvormig mes dat met een constante snelheid roteert, door de handschoen heen is gesneden. Het resultaat wordt vergeleken met referentiemateriaal om een indexcijfer te krijgen. Het hoogste beschermingsniveau is 5, wat overeenkomt met een index van 20.

c. Scheurweerstand (beschermingsniveau 0–4)
Benodigde kracht om een scheur te verspreiden in een rechthoekig proefstuk van een handschoen met een beginnende insnijding, tot een maximale kracht van 75N.

d. Perforatieweerstand (beschermingsniveau 0–4)
Het meten van de kracht die nodig is om de handschoen te doorboren met een punt van standaardafmetingen en bij een gegeven snelheid (10 cm/min).

EN 388_2016 A1_2018 BeschermingsniveauPunctieweerstand.png

e. Snijweerstand volgens ISO-snijtest (beschermingsniveau A–F)
Kracht in newton (N) die nodig is om een monster door te snijden met behulp van een rechthoekig mes in een gespecificeerde snijtestmachine zoals de Tomodynamometer (TDM). Deze test is optioneel, tenzij het mes in de Coup-test bot wordt, waarna het de referentie wordt voor snijweerstand.

EN 388_2016 A1_2018 Level of protection Cut resistance by ISO cut test.png

f. Schokbescherming (beschermingsniveau P)
De test voor bescherming tegen schokken wordt uitgevoerd volgens een norm voor beschermende handschoenen voor motorrijders, EN 13594:2015. Het gebied met de bescherming wordt getest, maar vanwege de beperkte oppervlakte, kan het gebied rond de vingers niet worden getest met behulp van deze methode. De schokkracht is 5 J en de overgebrachte kracht moeten overeenkomen met het hoogste niveau, in dit geval niveau 1, met een afzonderlijke resultaat van ≤ 9.0 kN en een gemiddelde kracht van ≤ 7.0 kN.

EN 388_2016 A1_2018 Level of protection Impact protection.png

Thin black line.png

EN 12477:2001+ A1:2005

Beschermende handschoenen voor lassers

Deze norm beschrijft hoe handschoenen moeten worden ontworpen om hand- en polsbescherming te bieden bij lassen en soortgelijke werksituaties. Lashandschoenen moeten worden getest volgens EN388:2016+A1:2018 en EN 407:2004.

Volgens het testresultaat in EN 388 en EN 407 zijn de handschoenen ingedeeld als type A en/
of Type B:

 • Type A verwijst naar handschoenen met een hogere weerstand, maar met een lagere flexibiliteit en vaardigheid.
 • Type B verwijst naar handschoenen met een lagere weerstand, maar met een hogere flexibiliteit en vaardigheid.

Lashandschoenen moeten langer zijn dan standaard beschermende handschoenen, de maten moeten overeenkomen
met de onderstaande tabel:

EN 12477_2001 A1_2005 Hand Size.png

Handschoenen die bestemd zijn voor booglassen moeten worden getest op elektrische verticale weerstand volgens EN 1149–2. De elektrische verticale weerstand voor handschoenen van het type A en B moet > 105 Ω zijn.

Thin black line.png

Risico's in verband met voedselcontact

Handeling_of_foodstuffs.jpg      Handeling_of_foodstuffs_not_fatty_food.jpg

Dit geldt voor materialen en voorwerpen die in afgewerkte staat bestemd zijn om in contact te komen of in contact worden gebracht met levensmiddelen of met water dat bestemd is voor menselijke consumptie. Volgens Verordening 1935/2004:

"De materialen en voorwerpen moeten worden vervaardigd volgens goede fabricagemethoden, zodat zij onder normale of te verwachten gebruiksomstandigheden geen bestanddelen aan levensmiddelen afgeven in hoeveelheden die dat wel zouden kunnen doen:

 • Een gevaar vormen voor de menselijke gezondheid,
 • Leiden tot een onaanvaardbare verandering in de samenstelling van de levensmiddelen of een verslechtering van de organoleptische kenmerken ervan.'

Alle Ejendals-handschoenen met het 'voedselcontact'-logo voldoen aan Verordening (EU)
Nr. 1935/2004 en Verordening (EU) nr. 2023/2006 en Verordening (EU) nr. 11/2011.

Thin black line.png

ESD

IEC 61340-5-1
IEC 61340-4-3

ESD.jpg

ESD staat voor elektrostatische ontlading. Producten die zijn gemarkeerd met ESD voldoen aan de huidige criteria en normen voor ESD-bescherming. De ESD-goedkeuring moet niet worden verward met de eigenschappen van de elektrische veiligheid. Wanneer de werkzaamheden dicht bij voltages worden uitgevoerd, dienen de nationale voorschriften te worden nageleefd. Willen de ESD-handschoenen en -schoeisel naar tevredenheid werken, dan moet zowel de persoonlijke uitrusting als de werkplek geleidend zijn.

Testmethode
De internationale norm IEC 61340-5-1 wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat een ESD-handschoen geschikt is voor de weerstandsvereisten van het systeem, wat betekent dat de aardweerstand van de bediener minder dan 10⁹ Ω is. De test wordt uitgevoerd bij een luchtvochtigheid van 12%. Schoenen worden getest overeenkomstig de norm IEC 61340-4-3 die garandeert dat de schoenen een aardweerstand van minder dan 108 Ω hebben.

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.