Przejdź do treści

Podstawowe wartości

Wartości naszej firmy to standardy działania, które każdy z naszych pracowników stara się codziennie wprowadzać w życie.

KONCENTRACJA NA KLIENCIE


ORIENTACJA NA KLIENTA

Orientacja na klienta to podejście do relacji z klientami (klientami wewnętrznymi lub zewnętrznymi), w którym pracownicy koncentrują się na wspieraniu klientów w zaspokajaniu ich długoterminowych potrzeb i wymagań.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rozwiązywanie problemów wymaga zarówno umiejętności analitycznych, jak i twórczych. W zależności od problemu i roli w organizacji, ale dodatkowe umiejętności jak zdolności komunikacyjne, perswazyjne i negocjacyjne, mają duże znaczenie w kontekście rozwiązywania problemów dotyczących ludzi.

WIELOZADANIOWOŚĆ

Pracownika wielozadaniowego wyróżnia zbiór kompetencji, który umożliwia mu pracę nad kilkoma różnymi projektami. Specyfika tych projektów nie musi przy tym wiązać się z zakresem obowiązków wynikającym z opisu zajmowanego przez niego stanowiska. Pracownik taki jest elastyczny i może zastępować osoby nieobecne, co umożliwia firmie zapewnianie klientom jak najwyższego poziomu obsługi.

KONCENTRACJA NA KLIENCIE

Cenimy proaktywne podejście i zdolność reagowania na potrzeby naszych klientów. Dążymy do tworzenia wartości poprzez wysoką wydajność i innowacyjne rozwiązania.

 

SZACUNEK


ODWAGA WYRAŻANIA WŁASNEGO ZDANIA

Podczas gdy niektórzy unikają wyrażania własnego zdania, inni robią to w sposób pozbawiony taktu. Lubimy, kiedy pracownicy aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczą w procesie podejmowania decyzji. Dobrze jest zebrać wszystkie fakty, wyrobić sobie zdanie i je przedstawić, a po zapadnięciu decyzji — ruszyć do przodu ze świadomością, że zostało się wysłuchanym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJĄ PRACĘ

Odpowiedzialni pracownicy wykazują się nie tylko motywacją, aby ukończyć powierzone im zadania, ale też gotowością do przyjęcia odpowiedzialności za rezultaty — zarówno pozytywne, jak i negatywne. Nie obwiniają innych za błędy i porażki. Kiedy zauważają problem, zamiast skarżyć się innym pracownikom, przejmują inicjatywę i starają się znaleźć wyjście z sytuacji.

RZETELNOŚĆ

Rzetelność odnosi się do tego, czy — i w jakim stopniu — możemy ufać, że pracownik wypełni swoje zobowiązania. Przykładem rzetelnego pracownika jest osoba, która zjawia się w pracy punktualnie i jest gotowa terminowo realizować powierzone jej zadania. Rzetelni pracownicy dotrzymują słowa.

SZACUNEK DO INNYCH

Okazywanie innym szacunku polega na postępowaniu wobec nich z troską o ich uczucia i dobre samopoczucie. Okazywanie szacunku to m.in. uprzejme traktowanie innych, szanowanie czasu współpracowników poprzez punktualne stawianie się na spotkania z odpowiednim przygotowaniem, postępowanie w zgodzie z zasadami i polityką firmy Ejendals, a także respektowanie prawa każdego człowieka do wyglądania, myślenia lub zachowywania się inaczej niż my, ponieważ liczymy się z uczuciami i dobrym samopoczuciem otaczających nas osób (szanujemy je).

WSPÓŁPRACA

Pracownik wie, jak efektywnie współpracować z innymi osobami na równych zasadach i z myślą o wspólnych celach. Zdaje sobie sprawę, że komunikacja powinna być dwustronna oraz że wymaga ona nie tylko umiejętności słuchania, ale też odwagi wyrażania własnego zdania w sposób konstruktywny.

SZACUNEK

Aby okazać szacunek, bierzemy na siebie odpowiedzialność, okazujemy zaufanie oraz działamy w sposób przejrzysty, uczciwy i jednolity.

 

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI


PROAKTYWNOŚĆ

Proaktywność wiąże się z samodzielnym inicjowaniem w różnych sytuacjach działań ukierunkowanych na zmiany. Nie chodzi tu jedynie o reagowanie na bieżące zdarzenia. Proaktywność polega na działaniu z wyprzedzeniem, jeszcze przed wystąpieniem danej sytuacji. Wiąże się z przejmowaniem kontroli i realizacją konkretnych działań — nie zaś wyłącznie z dostosowywaniem się do sytuacji lub oczekiwaniem na jej rozwój. Proaktywnych pracowników zazwyczaj nie trzeba prosić o działanie, ani szczegółowo instruować.

ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ CELÓW

Zaangażowanie w realizację celów odnosi się do stopnia, w jakim dany pracownik jest zdeterminowany, aby osiągnąć pożądany lub wymagany rezultat. O zaangażowaniu pracownika w realizację celów świadczą:
1. Wybory: Pracownik skoncentrowany na celu będzie poświęcał uwagę działaniom na rzecz jego realizacji i to w nie się angażował, inne aktywności odsuwając na dalszy plan.
2. Wysiłek: Cele motywują do większego wysiłku. Jeśli np. pracownik, który w ciągu godziny zazwyczaj wytwarza cztery wtyczki, będzie miał na celu wyprodukowanie sześciu, możemy spodziewać się, że włoży w swoje zadanie więcej wysiłku,
aby ten cel osiągnąć.
3. Wytrwałość: Pracownik skoncentrowany na celu jest bardziej skłonny do przezwyciężenia niepowodzeń.
4. Zrozumienie: Cel może skłonić pracownika do rozwoju i zmiany postępowania.

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Pracownik koncentruje się na zwiększeniu skuteczności bądź produktywności organizacji w celu realizacji jej polityki i celów. Nie ogranicza się do inicjatyw związanych z jakością. Przedmiotem ciągłego doskonalenia mogą być wyniki, strategia biznesowa oraz relacje z klientami, pracownikami i dostawcami. W uproszczeniu oznacza to nieustanne dążenie do poprawy.

POMOC W OSIĄGANIU SUKCESÓW

Tę ideę najlepiej obrazują słowa Briana Tracy’ego: „Ludzie sukcesu zawsze poszukują możliwości niesienia innym pomocy. Ci, którym się nie powiodło, myślą jedynie o własnych korzyściach”. Pracownicy mogą wzajemnie pomagać sobie w osiąganiu sukcesów np. poprzez dzielenie się siecią kontaktów, docenianie innych pracowników za to, kim są i co wnoszą, otwarte i szczerze udzielanie motywujących i konstruktywnych informacji zwrotnych, czy też po prostu dzielenie się wiedzą.

ODWAGA PRÓBOWANIA NOWYCH RZECZY

Czy pracownik ma odwagę porzucić stare zwyczaje? Czy chętnie uczy się nowych rzeczy? Czy jest skłonny wyjść ze strefy komfortu, aby spróbować czegoś nowego?

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI

To jest w naszym DNA. Znajdujemy rozwiązania i czynimy osiągalnym to, co wydaje się niemożliwe.


PATRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ


ZDOLNOŚĆ DO REALIZACJI CELÓW

Pracownik zdolny do realizacji celów rozumie wizję, wartości i kulturę firmy. To z myślą o nich wyznacza sobie cele. W realistyczny sposób dostosowuje priorytety do zmieniającej się sytuacji, a w dążeniu do celów wykazuje się zapałem, entuzjazmem, motywacją i skupieniem. Rozwija umiejętności, które pomagają mu w osiąganiu zamierzonych rezultatów.

CHĘĆ ROZWOJU

Chęć rozwoju to pragnienie uczenia się nowych rzeczy oraz doskonalenia zarówno siebie, jak i firmy. Na poziomie jednostki wiąże się z dążeniem do rozszerzenia kwalifikacji i bycia na bieżąco ze zmianami i tendencjami w środowisku zawodowym. Pracownicy, którzy chcą się rozwijać, są entuzjastycznie nastawieni do doskonalenia się w wykonywaniu swoich obowiązków oraz do ulepszania metod pracy i procesów organizacyjnych, ponieważ zależy im na większej efektywności.

CAŁOŚCIOWA PERSPEKTYWA

Podczas planowania i rozwiązywania problemów pracownik z całościową perspektywą potrafi spojrzeć na daną sytuację szerzej. Chce poznać i pojąć kontekst oraz strukturę rzeczy, a także wyszczególnić i zrozumieć działające w danej sytuacji mechanizmy oraz zależności.

ELASTYCZNOŚĆ

Elastyczność w miejscu pracy polega na skutecznym dostosowaniu się do nowych sytuacji i środowisk. Każde środowisko pracy jest dynamiczne, dlatego pracownicy muszą być gotowi do zmiany stanowiska i zakresu obowiązków oraz poszukiwania nowych rozwiązań. Pracownik, którego cechuje elastyczność, nigdy nie powie: „Tym się nie zajmuję” lub „Czy to konieczne?”, gdy zostanie poproszony o zajęcie się czymś nowym.

Będzie dostosowywał swoje podejście do powierzonych mu zadań w zależności od preferencji interesariuszy i specyficznych wymagań wynikających z konkretnej sytuacji.

Pracownicy skłonni do wykraczania poza zakres swoich obowiązków są cenni z perspektywy pracodawcy, który dzięki osobom gotowym do przyjmowania na siebie kolejnych obowiązków, wykonywania zróżnicowanych zadań i pracy na większą skalę może uzyskać lepsze wyniki. Elastyczni pracownicy są gotowi zwiększyć nakład pracy,
aby ukończyć zadanie.

PATRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

Jesteśmy firmą rodzinną skoncentrowaną na przyszłości i efektach długofalowych. Widać to w naszych strategiach, inwestycjach i działaniach, które mają na celu stworzenie światowej klasy biznesu dla przyszłych pokoleń.