Lagar & förordningar

Ejendals följer alla lagar och förordningar, såväl lokala som internationella. Vi kommer att finnas kvar här länge och handlar därefter. Vi kommer att få leva med de beslut som vi fattar i dag under många år, och vi värdesätter vår inriktning på kvalitet, respekten för mänskliga rättigheter och omsorgen om miljön.

PPE-direktivet
PPE står för personlig skyddsutrustning och omfattar produkter som bärs i syfte att skydda mot hälso- eller säkerhetsrisker. Människors hälsa och säkerhet är grundläggande rättigheter och människor förtjänar ett högt skydd.

Utformningen och tillverkningen av personlig skyddsutrustning (PPE) styrs av viktiga säkerhetskrav. I över 20 år reglerades kraven av ett EU-direktiv (PPE-direktiv 89/686/EEG) som nu uppdateras till en EU-förordning (EU 2016/425). Direktiven innehåller allmänna regler som ska överföras till nationell lag av respektive land, så som de bedömer lämpligt. En förordning liknar en nationell lag, men gäller i alla EU-länder. Den 21april 2019 kommer den nya EU-förordningen 2016/425 att vara helt implementerad i samtliga EU-länder, och personlig skyddsutrustning som släpps ut på marknaden efter detta datum måste uppfylla kraven i förordningen.

PPE-direktivet fastställer rättsliga skyldigheter som säkerställer att PPE på de europeiska marknaderna ger högsta skydd mot fara. Det fastställer marknadsvillkoren och grundläggande säkerhetskrav som PPE måste uppfylla för att få bära den obligatoriska CE-märkningen.

Reach
Reach (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) är en EU-lagstiftning som antagits för att skydda människors hälsa och miljön mot riskerna med kemikalier. Läs mer.

EU Ecolabel
Tack vare EU Ecolabel kan du identifiera produkter och tjänster som har en begränsad miljöinverkan under sin livscykel, från utvinning av råvara till produktion, användning och avyttring. Den frivilliga märkningen är välkänd i hela Europa och främjar tillförlitlig miljöexcellens. En produkt som är Ecolabel-märkt innebär mindre avfall, mindre nedsmutsning och produkter som är bättre för planeten.