Gå till innehåll

Kärnvärden

Företagets värdegrund är den uppförandenorm som varje anställd i organisationen strävar efter att följa varje dag.

KUNDFOKUS


KUNDORIENTERING

Kundorientering är en strategi för att skapa kundrelationer (interna eller externa kunder) där personalen fokuserar på att hjälpa kunderna att uppfylla sina långsiktiga behov och önskemål.

PROBLEMLÖSNING

Att lösa problem kräver såväl analytiska som kreativa färdigheter. Beroende på problemtyp och roll i organisationen är även kommunikations-, övertalnings- och förhandlingsförmåga viktiga färdigheter när man behöver hitta lösningar på problem som involverar människor.

MULTITASKING

Medarbetare som har en rad färdigheter eller kunskaper som kan appliceras på flera olika projekt, oavsett om det är en del av medarbetarens tekniska arbetsbeskrivning eller ej. Medarbetaren är flexibel och kan täcka upp för frånvarande medarbetare så att vi som företag kan ge bästa möjliga service till kunderna.

KUNDFOKUS

Vi värdesätter proaktivitet och lyhördhet för våra kunders behov och vi strävar efter att skapa värde genom hög prestanda och innovativa lösningar.

 

RESPEKT


VÅGA UTTRYCKA DINA ÅSIKTER

Vissa människor säger aldrig vad de tycker, medan andra talar utan visa hänsyn. Idealet är att medarbetaren deltar aktivt och frivilligt i beslutsprocessen genom att samla fakta, bilda sig en uppfattning och framföra sin åsikt. När så beslut fattats kan medarbetaren gå vidare med vetskapen om hen blivit lyssnad till.

ANSVAR FÖR DET EGNA ARBETET

Medarbetare som är ansvarsfulla visar såväl en vilja att se till att jobbet utförs samt tar ansvar för resultatet – vare sig det är bra eller dåligt. De klandrar inte andra för sina misstag och misslyckanden, och om de känner att något inte är bra tar de initiativ och försöker förbättra situationen istället för att bara klaga till sina medarbetare.

PÅLITLIG

Pålitlighet innebär att medarbetaren gör vad som förväntas av hen. En pålitlig medarbetare kommer till exempel i tid till arbetet och är inställd på att slutföra sitt arbete i tid. En pålitlig arbetare gör det hen säger att hen ska göra.

RESPEKT FÖR ANDRA

Att visa respekt för någon annan betyder att man agerar på ett sätt som visar att man bryr sig om den andras känslor och välbefinnande. Att visa respekt för andra innebär att vara artig och respektera andra medarbetares tid genom att dyka upp förberedd och i tid till möten, att följa Ejendals regler och policyer, att tillåta andra att uttrycka sig, tycka eller bete sig på ett annat sätt än en själv eftersom man bryr sig om (respekterar) deras känslor och välbefinnande.

SAMARBETE

Medarbetaren har en förståelse för hur man samarbetar effektivt och jämställt mot gemensamma mål tillsammans med andra människor. De förstår att kommunikation är en tvåvägsprocess som inkluderar att kunna lyssna, men även mod att framföra sin åsikt på ett konstruktivt sätt.

RESPEKT

För att visa respekt tar vi ansvar, visar tillit, agerar på ett öppet och ärligt sätt och med ”en enad röst” i allt vi gör.

 

PÅ JAKT EFTER YTTERSTA KOMPETENS


PROAKTIV

Proaktivt beteende avser ett förändringsorienterat och självinitierat beteende i olika situationer. Proaktivt beteende innebär att agera förebyggande inför en framtida situation, snarare än att bara reagera. Det innebär att ta kontroll och få saker att hända snarare än att bara anpassa sig till en situation eller vänta på att något ska hända. Proaktiva medarbetare behöver i allmänhet inte bli ombedda att agera och behöver heller inte detaljerade instruktioner.

ENGAGEMANG FÖR MÅLEN

Hur fast besluten en person är att uppnå ett önskat (eller nödvändigt) mål. Här är olika punkter som visar om en medarbetare är målinriktad:
1. Val: Målfokuserad och styr arbetet mot insatser som är relevanta för målet och bort från irrelevanta åtgärder.
2. Ansträngning: Att sätta upp mål kan leda till ökad ansträngning. Om man till exempel vanligtvis producerar fyra produkter i timmen men har som mål att producera sex, kan det leda till att man jobbar hårdare för att nå
målet än man annars skulle ha gjort.
3. Uthållighet: Man är mer benägen att ta sig igenom bakslag om man strävar mot ett mål.
4. Kunskap: Målsättning kan få individer att utvecklas och förändra sitt beteende.

LÖPANDE FÖRBÄTTRINGAR

Medarbetaren är inriktad på att öka organisationens effektivitet och/eller produktivitet för att fullfölja företagets policy och uppnå målen. Detta är inte begränsat till kvalitet. Affärsstrategier, affärsresultat, kund-, medarbetar- och leverantörsrelationer kan ständigt förbättras. Enkelt uttryckt innebär det ”att ständigt bli bättre”.

MÖJLIGHETER FÖR ANDRA ATT LYCKAS

Brian Tracy förklarade det bäst när han sa: ”Framgångsrika människor letar alltid efter möjligheter att hjälpa andra. Människor som inte är framgångsrika frågar alltid: ’Vad får jag ut av det?’” Medarbetare kan hjälpa varandra att lyckas genom att till exempel dela sitt nätverk med andra, visa hur mycket de uppskattar sina medarbetarna och deras arbete, ge ärlig och öppen feedback på ett konstruktivt och upplyftande sätt eller helt enkelt dela med sig av sin kunskap till andra medarbetare.

MOD ATT TESTA NÅGOT NYTT

Har medarbetaren mod att bryta gamla vanor? Är medarbetaren sugen på att lära sig nya saker? Vågar medarbetaren testa något nytt?

PÅ JAKT EFTER YTTERSTA KOMPETENS

Det ligger i vår natur. Vi hittar lösningar som gör det omöjliga möjligt.


LÅNGSIKTIG


FÖRMÅGA ATT UPPNÅ MÅLEN

Förstår företagets vision, värderingar och kultur och sätter mål med detta i åtanke. Justerar realistiskt målens prioriteringar när arbetssituationen förändras. Jobbar mot målet med entusiasm, driv och fokus. Utvecklar färdigheter som hjälper hen att uppnå målen.

VILJA ATT UTVECKLAS

En önskan att lära sig nya saker och att utveckla sig själv och företaget. På individnivå innebär det att en person vill öka sin kompetens och hålla sig uppdaterad om förändringar och nya trender inom sitt yrkesområde. Personen har också en önskan och vilja att effektivisera sitt eget arbete, sina arbetsmetoder och organisationsprocesser.

HOLISTISKT PERSPEKTIV

Medarbetaren kan se helheten vid planering och problemlösning. Hen vill begripa och förstå sakers sammanhang och struktur, precisera och förstå dess mekanismer och bakomliggande relationer.

FLEXIBILITET

Flexibilitet på arbetsplatsen innebär att kunna anpassa sig till nya situationer och miljöer. Ingen arbetsmiljö förblir densamma för alltid, så du behöver kunna ändra din arbetsroll och dina ansvarsområden och hitta nya lösningar. Flexibla medarbetare säger aldrig ”Det är inte mitt jobb”, eller ”Måste jag?” när de ombeds att ta sig an en ny uppgift.

Flexibla medarbetare ändrar sin inställning till uppgifter utifrån intressenternas preferenser och de unika kraven i varje situation.

Arbetsgivare som har anställda som är villiga att ta ett steg utanför sin arbetsbeskrivning, ta mer ansvar och utföra olika uppgifter, får mer uträttat. Flexibla medarbetare är villiga att jobba lite extra för
att slutföra en uppgift eller få jobbet gjort.

LÅNGSIKTIG

Vi är ett familjeägt företag med fokus på långsiktighet och hållbarhet. Det återspeglas i våra strategier, investeringar och vårt sätt att arbeta för att skapa en verksamhet i världsklass för framtida generationer.