Gå till innehåll

EN-standarder skyddshandskar

Om en skyddshandske har bedömts uppfylla säkerhetskraven och CE-märkts i ett EU-land, kan den exporteras och säljas i hela EU. För att uppfylla kraven följer tillverkarna flera EN-standarder. En EN-standard innehåller krav, testmetoder och krav på hur produkten ska märkas utöver CE-märkning samt vad som ska finnas med i tillverkarens bruksanvisning.

FÖRKLARING AV RISKKATEGORIERNA

EU-förordningen 2016/425 delar in personlig skyddsutrustning i tre kategorier beroende på graden av risk de är avsedda att skydda mot. Ju högre risk som användaren utsätts för, desto större krav ställs på testningen av handskarnas skyddsförmåga och certifiering. Eftersom EU-direktivets regler är allmänt formulerade har europeiska standarder utarbetats vilka innehåller krav, testmetoder och märkningsanvisningar. 

Thin black line.png

CE-KATEGORI

EU-förordning 2016/425

CE-märkning

Kat. I Minimala risker.
Skyddar användare mot minimala risker. Tillverkaren ska kunna visa att produkten uppfyller de grundläggande kraven för skyddshandskar och står som garant för CE-märkningen. Detta gäller alla skyddshandskar.

Kat. II Andra risker.
Uppfyller både de grundläggande kraven och ytterligare standarder som kan gälla för specifika användningsområden. Handskarna ska vara testade av ett godkänt laboratorium och typgodkända av en organisation som utfärdar certifikat.

Kat. III Allvarliga risker.
Omfattar exklusivt skydd mot risker som kan orsaka mycket allvarliga konsekvenser, såsom dödsfall eller irreversibel hälsoskada. Handskarna ska testas av ett godkänt laboratorium och typgodkännas av en organisation. Dessutom krävs en årlig kontroll av tillverkningen och att handskarna kontrolleras för att säkerställa rätt kvalitet. Det anmälda organets identitetsnummer (fyra siffror) ska stå intill CE-märkningen, t.ex. CE 0123.

Thin black line.png

EN ISO 21420:2020

Allmänna krav och
testmetoder

 • Handskarna måste ha tillverkats så att de ger det skydd de är avsedda för.
 • Materialet, sömmarna och kanterna får inte skada användaren.
 • Handskarna måste vara lätta att ta på och ta av.
 • Handskarnas pH-värde bör ligga mellan 3,5 och 9,5.
 • Kromhalten (VI) bör vara lägre än 3 mg/kg i läderhandskar.
 • I handskar som innehåller PU bör DMFa (dimetylformamid) understiga 1 000 mg/kg.
 • Tillverkaren måste tillhandahålla en lista över kända allergener på begäran.
 • Handskarnas skyddskvalitet får inte påverkas om tvättanvisningarna följs.
 • Handskarna måste tillåta maximal fingerrörlighet, med tanke på skyddsbehovet.
 • Om det görs anspråk på elektrostatiska egenskaper måste handskarna testas enligt EN 16350:2014

Thin black line.png

EN 374-2: 2014

Penetrationsmotstånd

Handskar som är avsedda att skydda mot mikroorganismer och kemikalier måste vara ogenomträngliga (utan hål). När det gäller tunna engångshandskar testas permeabilitet genom att fylla handsken med vatten eller luft. Om vattnet eller luften läcker ut är handsken bristfällig.

Thin black line.png

EN 16523-1: 2015

Resistens mot kemisk permeation
(ersätter EN 374-3:2003)

Testmetod för att mäta PPE-materialets motståndskraft mot genomträngning av farliga kemikalier på molekylär nivå och under kontinuerlig kontakt. Handskar klassificeras som typ A, typ B eller typ C.

Type A B C glove.jpg

Premeation level.png

Förteckningen över kemikalier för vilka handskarna testas har utökats med ytterligare sex kemikalier. Allt fler kemikalier används inom industriella tillämpningar och vissa omfattas inte av den tidigare standarden.

List of test chemicals.png

Thin black line.png

EN 374-4: 2013

Beständighet mot kemisk nedbrytning

Nedbrytning är den skadliga förändringen i en eller flera egenskaper hos ett skyddande handskmaterial till följd av kontakt med en kemikalie. Indikationer på nedbrytning kan vara delaminering, missfärgning, härdning, uppmjukning, storleksförändring, förlust av draghållfasthet osv. Detta avgörs genom att mäta den procentuella förändringen i handskmaterialet efter att dess yttre yta varit i kontinuerlig kontakt med den kontrollerade testkemikalien under 1 timme. Resultaten av nedbrytningstestet måste finnas i informationsbroschyren för alla tre handsktyper.

Thin black line.png

EN 374-5: 2016

Skydd mot mikroorganismer

EN_374-5_2016 VIRUS.png

 

Den nya standarden introducerar test av skydd mot virus. Den tidigare standarden täckte endast svamp och bakterier.

Ny märkning på förpackningen kommer att indikera om handskarna skyddar mot enbart bakterier och svamp, eller mot bakterier, svamp och virus. Piktogrammet för biologisk fara används för märkning av handskar som skyddar mot bakterier och svamp. Piktogrammet kommer att åtföljas av ordet ”VIRUS” om handsken uppfyller kraven för virustestmetoden.

Thin black line.png

EN 511:2006

Köldrelaterade risker

EN_511.jpg

Handskar som ger skydd mot kyla testas för två olika köldsituationer:
Penetrerande eller konvektiv kyla (a) och kontaktkyla (b), dvs. direktkontakt med kalla föremål. Testbeständighet avseende vattenpermeabilitet (c) görs när detta är relevant.

EN511_Testing.png

EN 5112006 Convective.pngA: Konvektiv kyla avser hudens värmeförlust till luft eller vatten i rörelse. Det här testet mäter handskens köldisolerande egenskaper när den utsätts för kall vind. Siffran anger en skyddsnivå mellan 0 och 4. Den högsta kvalitetsnivån på skydd är 4.

B: Kontaktkyla avser den värme som går förlorad genom fysisk kontakt med något annat, till exempel snö. Testet mäter handskens beständighet mot kyla när den utsätts för kontakt med ett kallt föremål. Skyddsnivån anges med en siffra mellan 0 och 4. Den högsta kvalitetsnivån på skydd är 4.

C: Vattengenomträngning är ett test som visar om handsken är vattentät. Skyddsnivån anges med siffran 0 eller 1, där 1 betyder att det inte har skett någon vattengenomträngning. Handskar som testats med betyg 0 kan fortfarande ha vattentäta egenskaper i upp till fem minuter.

Thin black line.png

EN 407:2004

Skydd mot termiska risker

EN_407.jpg

Handskar märkta med detta piktogram ger skydd mot en eller flera av de termiska riskerna. Handskarnas prestanda har testats mot följande risker:

 • Motstånd mot brand
 • Värmebeständighet vid kontakt
 • Konvektiv värmebeständighet
 • Motstånd mot strålningsvärme
 • Beständighet mot små stänk av smält metall
 • Beständighet mot stora mängder smält metall

EN_407_2004_level of protection.png

VARNING
Handsken får inte komma i kontakt med eld om den inte uppnår prestandanivå 3 vid test av dess brandbeständighet.

Thin black line.png

EN 16350: 2014

Elektrostatiska egenskaper

Användningen av antistatiska (avledande) handskar är viktig i miljöer med risker relaterade till brand och/eller explosion. Fenomenet man vill undvika är skillnaden i elektrisk laddning mellan användare och miljö som utlöses vid kontakt – det som i vardagligt tal kallas “att få en stöt”.

Thin black line.png

EN 388:2016 + A1:2018

Skyddshandskar mot mekaniska risker

imagej0k9k.png

I den reviderade versionen av EN 388:2016 finns två skärskyddstest tillgängliga. Coup-metoden är densamma som tidigare och används för material som inte gör bladet slött. För material som påverkar eggen, t.ex. de flesta material med skärskydd, krävs TDM-test. I dessa fall är TDM-resultatet den faktiska referensprestandan medan
coup-resultatet endast är vägledande varför det kommer att märkas med ett X.

a. Nötningsbeständighet (skyddsnivå 0–4)
Antal cykler som krävs för att nöta ett hål med hjälp av slippapper i ett cirkulärt prov av handskmaterial under konstant tryck och rörelse. Den högsta prestandanivån är 4, vilket motsvarar 8 000 cykler.

b. Skärskydd, coup-test (skyddsnivå 0–5)
Detta mäter antalet varv som krävs för en roterande cirkelkniv i konstant hastighet för att skära igenom handsken. Resultatet jämförs med ett referensmaterial för att få ett index. Den högsta skyddsnivån är 5, vilket motsvarar ett index på 20.

c. Nötningsbeständighet (skyddsnivå 0–4)
Kraft som krävs för att skapa en reva i ett rektangulärt prov av en handske med ett startsnitt, till en maximal kraft av 75 N.

d. Punkteringsmotstånd (skyddsnivå 0–4)
Mätning av den kraft som krävs för att genomborra handsken med en standardstorlekspunkt och vid en given hastighet (10 cm/min).

EN 388_2016 A1_2018 Level of protectionPuncture resistance.png

e. Skärskydd enligt ISO coup-test (skyddsnivå A-F)
Kraft i newton (N) som krävs för att skära igenom ett prov med hjälp av ett rektangulärt blad i en angiven skärtestmaskin, såsom en Tomodynamometer (TDM). Detta test är valfritt att utföra såvida inte bladet i coup-testet blir slött, då det bildar referensen för skärbeständighet.

EN 388_2016 A1_2018 Level of protection Cut resistance by ISO cut test.png

f. Slagskydd (skyddsnivå P)
Slagskyddstestet utförs enligt en standard för skyddshandskar för motorcyklister, EN 13594:2015. Området med skydd testas, men på grund av dess begränsade yta kan området runt fingrarna inte testas med denna metod. Slagkraften är 5 J och den överförda kraften måste överensstämma med den högsta nivån, i detta fall nivå 1, med ett individuellt resultat på ≤ 9,0 kN och medelkraft ≤ 7,0 kN.

EN 388_2016 A1_2018 Level of protection Impact protection.png

Thin black line.png

EN 12477:2001+ A1:2005

Skyddshandskar för svetsare

Denna standard anger hur handskar ska utformas för skydd av händer och handleder vid svetsning och liknande arbetsuppgifter. Svetshandskar ska testas enligt EN388:2016+A1:2018 och EN 407:2004.

Handskar klassificeras enligt resultat på test EN 388 och EN 407 som typ A och/
eller typ B:

 • Typ A är handskar med hög tålighet, men lägre flexibilitet och smidighet.
 • Typ B är handskar med lägre tålighet, men högre flexibilitet och smidighet.

Svetshandskar ska vara längre än vanliga skyddshandskar och storlekarna ska vara enligt
tabellen nedan:

EN 12477_2001 A1_2005 Hand Size.png

Handskar för bågsvetsning ska testas för elektrisk vertikal resistans enligt EN 1149–2. Elektrisk vertikal resistans för handskar av typ A och B ska vara >105 Ω.

Thin black line.png

Risker relaterade till kontakt med livsmedel

Handeling_of_foodstuffs.jpg      Handeling_of_foodstuffs_not_fatty_food.jpg

Detta tillämpas på material och produkter som i färdigt skick är avsedda att komma i kontakt eller kommer i kontakt med livsmedel eller dricksvatten. Enligt förordning 1935/2004 ska:

"Materialen och produkterna tillverkas i enlighet med god tillverkningssed, så att de under normala eller förutsebara förhållanden för deras användning inte överför sina beståndsdelar till livsmedel i sådana mängder som kan:

 • Utgöra en fara för människors hälsa,
 • leda till en oacceptabel förändring av livsmedlens sammansättning eller en försämring av de organoleptiska egenskaperna hos dessa.”

Alla handskar från Ejendals med logotypen för "Kontakt med livsmedel" överensstämmer med förordning (EU)
nr 1935/2004 och förordning (EU) nr 2023/2006 samt förordning (EU) nr 11/2011.

Thin black line.png

ESD

IEC 61340-5-1
IEC 61340-4-3

ESD.jpg

ESD står för elektrostatisk urladdning. Produkter som är märkta ESD uppfyller gällande kriterier och standarder för ESD-skydd. ESD-godkännandet får inte förväxlas med elektriska säkerhetsegenskaper. Om arbete ska utföras nära spänning ska kraven enligt nationella bestämmelser följas. Om ESD-handskar och -skor ska fungera tillfredsställande måste både den personliga utrustningen och arbetsplatsen vara ledande.

Testmetod
Den internationella standarden IEC 61340-5-1 används för att säkerställa att en ESD-handske kan hantera systemets motståndskrav. Detta innebär att motståndet från användare till jord är mindre än 10⁹ Ω. Testet utförs vid 12 % luftfuktighet. Skor testas i enlighet med standarden IEC 61340-4-3, vilken säkerställer att skorna har ett motstånd till jord på under 108 Ω.