Gå til innhold

Lover og forordninger

Ejendals er nøye med å overholde alle lover og forordninger, både lokalt og internasjonalt. Vi ser ting i et langsiktig perspektiv og handler i tråd med det. Vi skal leve i mange år med avgjørelsene vi treffer i dag, og har fokus på kvalitet, respekt for menneskerettigheter og respekten for miljøet.

PPE-forordning

Personlig verneutstyr (PPE) står for produkter som brukes eller bæres for å gi beskyttelse mot helse- eller sikkerhetsrisikoer. Personlig helse og sikkerhet er grunnleggende rettigheter, og alle fortjener et høyt nivå av beskyttelse.
Utformingen og produksjonen av personlig verneutstyr er underlagt grunnleggende sikkerhetskrav i en EU-forordning (PPE-forordning 2016/425). Det finnes forskjellige typer EU-lovgivning. Direktivene gir generelle regler som skal overføres til nasjonal lovgivning av hvert land. En forordning ligner på nasjonal lovgivning, men gjelder for alle EU-land.
PPE-forordningen definerer juridiske forpliktelser som sikrer at personlig verneutstyr på det europeiske markedet gir det høyeste beskyttelsesnivået mot farer. Det angir markedsforholdene og grunnleggende sikkerhetskrav som PPE må overholde for å kunne bruke det obligatoriske CE-merket.

EUs miljømerke

EUs miljømerke hjelper deg med å gjenkjenne produkter og tjenester med redusert miljøpåvirkning i hele livssyklusen, fra utvinning av råmaterialer til produksjon, bruk og avhending. Merket er anerkjent i hele Europa. Det er et frivillig merke som er et bevis på et pålitelig miljøengasjement. Et produkt med EUs miljømerke gir mindre avfall, mindre forurensning og produkter som er bedre for kloden.

REACH

Ejendals overholder reglene og forskriftene i REACH-forordningen (om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). REACH er et EU-regelverk som er tatt i bruk for å bedre kunne beskytte menneskers helse og miljø fra farene ved kjemikalier. Det fremmer også alternative metoder for å redusere antall tester på dyr.

REACH gjelder alle kjemiske stoffer langs hele forbrukskjeden; ikke bare de som brukes i industrielle prosesser, men også de som brukes daglig i hjemmet, for eksempel i klær. Det gjør virksomhetene ansvarlig for sikkerheten til kjemikaliene de tilbyr på markedet.

For å overholde regelverket må Ejendals identifisere og administrere farene som er forbundet med produktene vi markedsfører i EU. Vi må kunne vise for ECHA hvordan stoffene brukes trygt, og formidle tallene til sluttbrukerne.

Stoffer som gir særlig stor grunn til bekymring (SVHC), dekkes av REACH. Et kandidatstoff kategoriseres som et SVHC og vurderes som spesielt farlig. Forbrukerne har rett til å bli informert om kandidatstoffer. Det finnes også lister over stoffer som anses å være ekstra farlige og bør fases ut, eller som har fastsatte maksimumsgrenser.

ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået) har base i Helsinki og er tilsynet bak REACH. ECHA hjelper virksomheter med å overholde lovgivningen, fremmer trygg bruk av kjemikalier, gir informasjon om kjemikalier og tar for seg kjemikalier som gir ekstra grunn til bekymring.