Gå til innhold

Oversikt – kjemikaliebeskyttende hansker

Bruk veiledningen for kjemikaliebeskyttende hansker, eller ta kontakt med en av selgerne våre for å få hjelp til å finne en egnet hanske som beskytter mot den aktuelle kjemikaliesammensetningen.

Hvis du håndterer oljer og kjemikalier uten å beskytte hendene, er det ikke bare hudskader du kan pådra deg, men også skader på nervesystemet og vitale organer. Du risikerer også å utvikle hudirritasjon, overfølsomhet og korrosjonsskader på grunn av kjemikaliene. Bruk alltid veiledningen for kjemikaliebeskyttelse, eller rådfør deg med en av våre selgere når du skal velge hansker.

Alle kjemikaliehanskene til Ejendals er testet og godkjent iht. EN 374, mot farlige kjemikalier og mikroorganismer. Kjemikaliebeskyttende hansker er beregnet for endags bruk, og noen ganger for enda kortere perioder.

INFORMER OSS OM HVILKEN HANSKE SOM PASSER DINE BEHOV

Bruk alltid veiledningen for kjemikaliebeskyttelse, rådfør deg med en av våre selgere, eller send en forespørsel til cs.support@ejendals.com når du skal velge hansker.

TING DU BØR VURDERE NÅR DU SKAL VELGE KJEMIKALIEBESKYTTENDE HANSKER

 • En hanske som gir god beskyttelse mot et bestemt kjemikalie, kan gi svært dårlig beskyttelse mot andre eller en blanding av kjemikalier.
 • Kjemikaliebeskyttende hansker er som regel beregnet for endags bruk. De må ikke brukes på nytt.
 • En brukt hanske er kjemisk forurenset, og det kan være en risiko for at huden blir utsatt for skadelige stoffer når hansken håndteres.
 • Høye temperaturer reduserer tiden det tar for kjemikaliet å bryte gjennom.
 • Tykkere materialer betyr generelt lengre gjennombruddstider (BTT).
 • Når det gjelder hansker bestående av flere lag (fôr osv.), angir vi den effektive tykkelsen til det kjemisk beskyttende laget med en asterisk (*). Det er denne tykkelsen vi bruker i våre beregninger av BTT for en bestemt kombinasjon av hanskemodell og kjemikalium.
 • Så snart et kjemikalie er absorbert, fortsetter det å bryte gjennom vernehansken.
 • Gjennomtrengning gjennom en vernehanske skjer på molekylært nivå og vil derfor ikke være synlig for det blotte øye.
 • Selv de beste hanskene mister sine beskyttende egenskaper hvis de er mekanisk skadet eller hvis kjemikaliet har brutt gjennom materialet.
 • Sterkt etsende kjemikalier kan ødelegge hanskematerialet ved å bryte det ned før den oppgitte gjennombruddstiden.

GJENNOMTRENGNING er en prosess der kjemikaliet tas opp og går gjennom hanskematerialet på molekylært nivå.

PENETRASJON er når kjemikaliet går gjennom små hull og andre defekter i hanskematerialet.

DEGRADASJON er når hanskematerialets fysiske motstand forringes under påvirkning av et kjemikalie.

BLANDING AV KJEMIKALIER KAN GI UVENTEDE RESULTATER

To kjemikalier med kjente egenskaper kan gi uventede effekter når de blandes. Fordi det finnes et enormt antall kjemikalier på markedet, er det praktisk talt umulig å teste alle tenkelige kombinasjoner. Det finnes modeller for å estimere kombinerte effekter ut fra hva man vet om de ulike kjemikaliene. De forutsetter imidlertid at man har tilgang til data og at de ulike kjemikaliene har de samme virkningsmekanismene. Dette betyr at modellene bare kan brukes på grupper av kjemikalier som virker på en lignende måte – ikke på komplekse blandinger av kjemikalier som vi utsettes for i virkeligheten.

GJENNOMBRUDDSTIDER (BTT) FOR ET UTVALG VANLIGE KJEMIKALIER

Gjennombruddstid (BTT) er tiden det tar før et kjemikalie anses å ha trengt gjennom et materiale. Det avhenger primært av materialet og deretter av tykkelsen (og andre faktorer). Alle dataene viser til full kontakt med kjemikaliene i romtemperatur, og må justeres for faktiske forhold og ytterligere risikoer. BTT-dataene i denne veiledningen for kjemikaliebeskyttelse stammer fra kombinerte data fra laboratorietester og vår interne database. BTT-verdiene beregnes fra best egnede, til eksperimentelle punkter og rundes ned til nærmeste EN374-klasse (og ytterligere to lavere nivåer (0–5 min) som kan være nyttige når man skal velge hansker for arbeidsoppgaver av svært kort varighet).

Gjennombruddstid

YTTERLIGERE VEILEDNING

For at vi skal kunne anbefale hansker for kjemisk beskyttelse i komplekse saker, må vi vite:

 • Hvilke kjemikalier håndteres? Legg ved sikkerhetsdatabladene (SDS).
 • Hvordan håndteres disse kjemikaliene? Beskriv arbeidsoperasjonene, varigheten og forventet eksponeringsnivå.

Fyll ut og send Excel sheet + SDS til cs.support@ejendals.com

KJEMIKALIEBESKYTT

UTFORSK UTVALGET VÅRT AV KJEMIKALIEBESKYTTENDE HANSKER

Se alle kjemikaliebeskyttende hansker

KONTAKT OSS

Kontakt en av våre selgere, og få hjelp til å finne en egnet hanske som gir beskyttelse mot den aktuelle kjemiske sammensetningen.

Til kontakter

GARANTIBEGRENSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne informasjonen er kun gitt for at du bedre skal kunne evaluere våre hansker i sluttbrukerens bestemte bruksområde. Informasjonen gjenspeiler ytelsen til hanskematerialene under nøye kontrollerte forhold. Ejendals AB påtar seg ingen forpliktelse eller ansvar i forbindelse med hanskeveiledningsinformasjon. Det er kjøperens og/eller brukerens ansvar å fastsette toksisitetsnivået til materialene som skal håndteres, og til å velge hansken som passer til et bestemt bruksområde.