Ga naar inhoud

Kernwaarden

De kernwaarden van Ejendals dienen als richtlijn voor alle werknemers binnen onze organisatie. Deze waarden vormen de basis voor een positieve en consistente bedrijfscultuur. Daarnaast herinneren deze kernwaarden ons aan onze bedrijfsdoelstellingen en onze missie.

KLANTFOCUS


KLANTGERICHTHEID

Klantgerichtheid is een benadering van klantrelaties (interne of externe klanten) waarbij medewerkers zich richten op het helpen van klanten om aan hun langetermijnbehoeften en wensen te voldoen.

PROBLEEMOPLOSSING

Het oplossen van problemen omvat zowel analytische als creatieve vaardigheden. Dit is afhankelijk van het probleem en de rol in de organisatie, maar vaardigheden, zoals communiceren, overtuigen en onderhandelen, zijn belangrijk bij het vinden van oplossingen voor problemen waarbij mensen betrokken zijn.

MULTITASKING

Medewerkers die beschikken over een aantal vaardigheden of over kennis om aan verschillende projecten te kunnen werken, die al dan niet deel uitmaken van de technische functieomschrijving van de medewerker. Medewerker kan invallen voor afwezige medewerkers en is flexibel zodat wij als bedrijf de klanten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

KLANTFOCUS

Met een proactief en responsief beleid willen we voldoen aan de behoeften van onze klanten, en we willen waarde creëren door topprestaties en innovatieve oplossingen.

 

RESPECT


MOED OM JE UIT TE SPREKEN

Hoewel sommige mensen zich helemaal niet uitspreken, spreken anderen zonder met anderen rekening te houden. Het ideaal is dat de medewerker actief en gepassioneerd deelneemt aan het besluitvormingsproces. Verzamel alle feiten, vorm een mening, hoor medewerkers aan. Maar als de beslissing is genomen, ga dan verder in de wetenschap dat de stem van de medewerker is gehoord.

NEEM VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JE EIGEN WERK

Medewerkers met verantwoordelijkheid tonen de bereidheid om er niet alleen voor te zorgen dat het werk wordt gedaan, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten – goed of slecht. Ze geven anderen niet de schuld van fouten en mislukkingen en als ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt, nemen ze initiatief en proberen ze de situatie te verbeteren in plaats van er alleen maar over te klagen bij andere medewerkers.

BETROUWBAAR

Betrouwbaarheid betreft de mate waarin de medewerker dat doet wat van hem/haar wordt verwacht. Een betrouwbare medewerker is bijvoorbeeld iemand die op tijd op het werk verschijnt en bereid is zijn/haar werk tijdig af te ronden. Een betrouwbare medewerker doet wat hij/zij zegt te zullen doen.

RESPECT VOOR ANDEREN

Respect tonen aan iemand betekent dat je handelt op een manier die laat zien dat je om zijn/haar gevoelens en welzijn geeft. Respect tonen voor anderen houdt onder meer in dat je mensen beleefd behandelt, je respecteert de tijd van andere medewerkers door op tijd en voorbereid op vergaderingen te verschijnen, je volgt de regels en het beleid van Ejendals op, je bemoeit je niet met het recht van anderen om anders waar te nemen, te denken of te handelen dan jij zou doen omdat je waarde hecht aan hun gevoelens en welzijn (deze respecteert).

SAMENWERKING

De medewerker heeft inzicht in hoe op een gelijkwaardige basis effectief met andere mensen kan worden gewerkt aan gemeenschappelijke doelen en doelstellingen. De medewerker begrijpt dat communicatie een tweerichtingsproces is, dat luistervaardigheid omvat, maar ook de moed om op een constructieve manier iets te zeggen en een mening te uiten.

RESPECT

Bij alles wat we doen, tonen we respect voor onze collega's, klanten en zakenpartners.

 

ZOEKTOCHT NAAR UITMUNTENDHEID


PRO-ACTIEF

Pro-actief gedrag verwijst naar veranderingsgericht en zelf geïnitieerd gedrag in bepaalde situaties. Pro-actief gedrag houdt in dat je vooruitloopt op een toekomstige situatie, in plaats van alleen maar te reageren. Het betekent de controle houden en zorgen dat dingen gebeuren in plaats van je alleen maar aan te passen aan een situatie of de dingen af te wachten. Pro-actieve medewerkers hoeven over het algemeen niet te worden gevraagd om te handelen en hebben ook geen gedetailleerde instructies nodig.

BETROKKENHEID BIJ DE DOELSTELLINGEN

Mate waarin een persoon vastbesloten is om een gewenst (of vereist) doel te bereiken. Hier zijn elementen waaraan kan worden gezien of de medewerker zich inzet voor de doelstellingen:
1. Keuze: doelen richten de aandacht en inspanningen op doel-relevante activiteiten en weg van doel-irrelevante acties.
2. Inspanning: doelen kunnen leiden tot meer inspanning; als iemand bijvoorbeeld gewoonlijk 4 widgets per uur produceert en tot doel heeft er 6 te produceren, zal er intensiever naar het doel toe worden gewerkt
dan anders.
3. Vasthoudendheid: iemand zal eerder tegenslagen kunnen verwerken als er een doel wordt nagestreefd.
4. Cognitie: doelen kunnen leidend zijn voor individuen bij de ontwikkeling en verandering van hun gedrag.

DOORLOPENDE VERBETERINGEN

Medewerker is gericht op het vergroten van de effectiviteit en/of efficiëntie van een organisatie door aan het beleid en de doelstellingen te voldoen. Dit beperkt zich niet tot kwaliteitsinitiatieven. De bedrijfsstrategie, bedrijfsresultaten, klant-, medewerkers- en leveranciersrelaties kunnen voortdurend worden verbeterd. Simpel gezegd betekent het 'steeds beter worden'.

KANSEN VOOR HET SUCCES VAN ANDERE MENSEN

Brian Tracy legde het optimaal uit toen hij zei: “Succesvolle mensen zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om anderen te helpen. Niet-succesvolle mensen vragen altijd: 'Wat word ik er wijzer van?'. Medewerkers kunnen elkaar helpen te slagen, bijvoorbeeld door hun netwerk met anderen te delen, door te laten zien hoeveel ze andere medewerkers en de bijdrage die ze leveren waarderen, door eerlijke en open feedback te geven op een constructieve en opbeurende manier of gewoon door hun kennis te delen met andere medewerkers.

MOED OM IETS NIEUWS TE PROBEREN

Heeft de medewerker de moed om de oude tradities te doorbreken? Staat de medewerker te popelen om nieuwe dingen te leren? Komen ze uit hun comfortzone om iets nieuws te proberen?

DOORLOPENDE VERBETERINGEN

We blijven leren en verbeteren om ons streven naar uitmuntendheid te realiseren.


LANGE TERMIJN


MOGELIJKHEID OM DOELEN TE BEREIKEN

Begrijpt de visie, waarden en cultuur van het bedrijf en ontwikkelt doelen met deze in gedachten. Past de prioriteiten van doelen realistisch aan als werksituaties veranderen. Benadert doelen met energie, enthousiasme, gedrevenheid en focus. Ontwikkelt vaardigheden die zullen helpen om de doelen te bereiken.

BEREIDHEID OM ZICH TE ONTWIKKELEN

Een verlangen om nieuwe dingen te leren en zichzelf en het bedrijf te verbeteren. Op individueel niveau betekent dit dat een persoon meer gekwalificeerd is en op de hoogte wil zijn van de veranderingen en tendensen binnen het beroepsgebied. Daarnaast bestaat er bij de medewerker de wens en de passie om het eigen werk, de werkmethoden en de organisatieprocessen op een effectieve manier te verbeteren.

HOLISTISCH PERSPECTIEF

De medewerker is in staat om het grote geheel te zien als het gaat om planning en probleemoplossing. Ze willen waarnemen, de context en structuur van de dingen doorzien en de mechanismen en onderliggende relaties ervan benoemen en begrijpen.

FLEXIBILITEIT

Flexibiliteit op de werkplek gaat over het succesvol aanpassen aan veranderende situaties en omgevingen. Geen enkele werkplek blijft altijd hetzelfde, dus moet de medewerker werktaken en verantwoordelijkheden kunnen veranderen en nieuwe oplossingen kunnen vinden. Medewerkers die op flexibiliteit ingesteld zijn zeggen nooit: “Dit is niet mijn taak” of “Moet dat echt?” wanneer hen wordt gevraagd een nieuwe opdracht op zich te nemen.

Flexibele medewerkers passen hun benadering van taken aan op basis van de voorkeuren van stakeholders en de unieke eisen van elke situatie.

Voor werkgevers betekent het hebben van medewerkers die buiten hun functieomschrijving willen stappen, dat ze meer kunnen bereiken met medewerkers die meer verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen, andere taken kunnen uitvoeren en meer kunnen doen op het werk. Flexibele medewerkers zijn bereid extra werk te doen om
de taken af te ronden of de klus te klaren.

LANGE TERMIJN

We zijn een familiebedrijf met een duurzame langetermijnfocus. Dit wordt weerspiegeld in onze strategieën, investeringen en ons gedrag: we willen een bedrijf van wereldklasse creëren voor toekomstige generaties.

KLANTFOCUS

Met een proactief en responsief beleid willen we voldoen aan de behoeften van onze klanten, en we willen waarde creëren door topprestaties en innovatieve oplossingen.

RESPECT

Bij alles wat we doen, tonen we respect voor onze collega's, klanten en zakenpartners.

DOORLOPENDE VERBETERINGEN

We blijven leren en verbeteren om ons streven naar uitmuntendheid te realiseren.

LANGE TERMIJN

We zijn een familiebedrijf met een duurzame langetermijnfocus. Dit wordt weerspiegeld in onze strategieën, investeringen en ons gedrag: we willen een bedrijf van wereldklasse creëren voor toekomstige generaties.