Ga naar inhoud

AVG

Het is ons beleid om jou, als gewaardeerde klant van Ejendals, te garanderen dat je privacy en gegevens worden behandeld met het vertrouwen en het respect dat de situatie vereist.

Dit beleid is bedoeld voor de zakelijke relaties van Ejendals. Het kan gaan om een bestaande, vroegere of potentiële klant, leverancier, partner, deelnemers aan een evenement, bezoekers van de website of personen die anderszins contact met ons opnemen, bijvoorbeeld als werknemer van één van onze klanten. Hieronder lees je meer over hoe Ejendals je persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt.

Waar kan je terecht met je vragen?

Vragen over hoe Ejendals je persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt kunnen worden gestuurd naar personaldatacoordinator@ejendals.com.

Welke gegevens verzamelt Ejendals over jou?

Ejendals verzamelt en verwerkt alle persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. Andere bronnen die Ejendals gebruikt voor het verzamelen van persoonlijke gegevens zijn te vinden onder "Waar haalt Ejendals je persoonlijke gegevens vandaan?". Ejendals verwerkt de volgende persoonlijke gegevens:

 • Basisinformatie zoals naam, werkplek, functie, functietitel en voorkeurstaal.
 • Contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Voorkeursmethode(n) voor contact.
 • Betalingsgegevens.
 • Technische gegevens, zoals informatie over je bezoek aan onze website.
 • Verstrekte gegevens aangaande meetings of evenementen, zoals beschikbaarheid van accommodaties of allergieën.
 • Foto's genomen op Ejendals-evenementen.

Waar haalt Ejendals je persoonlijke gegevens vandaan?

Ejendals verzamelt gegevens van jou en anderen tijdens de volgende contactmomenten:

 • Het eerste contact met een nieuwe potentiële klant of leverancier.
 • Het begin van een zakelijke relatie.
 • De Ejendals-website.
 • E-mailcorrespondentie met Ejendals.
 • Gegevens die vrijwillig worden verstrekt via bijeenkomsten, sociale media, evenementen of door het online invullen van formulieren.

Waarom verwerkt Ejendals je persoonlijke gegevens?

Ejendals gebruikt je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: 

Doel Wettelijke basis
Het gebruik van de website onderzoeken Belangenafweging
Het rechtmatig belang van Ejendals bij het aanbieden en verbeteren van de website http://www.ejendals.com.

Het verhandelen van onze diensten middels nieuwsbrieven, publicaties en evenementen.

Belangenafweging
Gebaseerd op het rechtmatig belang van Ejendals om haar producten en diensten te verhandelen.

Het werven van nieuwe klanten en leveranciers.

Het werven van nieuwe klanten en leveranciers.

Belangenafweging
Gebaseerd op het rechtmatig belang van Ejendals om nieuwe klanten en leveranciers te werven.

Het beheren van klantrelaties en het onderhouden van klantcontactlijsten

Het voldoen aan een contractuele overeenkomst met jou
In het geval van een overeenkomst tussen jou en Ejendals. 
Belangenafweging
Het rechtmatig belang van Ejendals bij het beheren van de relatie met de organisatie die je vertegenwoordigt.

Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Bijvoorbeeld onze verplichtingen t.a.v. het voeren van een boekhouding.

 

Marketing

Wil je jezelf hiervoor afmelden, neem dan contact met ons op via personaldatacoordinator@ejendals.com.

Startpagina

Ejendals gebruikt diverse tools om statistische data over het gebruik van en bezoek aan onze website te beoordelen en te onderhouden. Dit wordt gedaan door middel van cookies. Het gebruik van cookies kan op elk gewenst moment worden geweigerd in de instellingen van je internetbrowser. Dit kan echter wel van invloed zijn op de gebruikerservaring. Lees hier meer over de wijze waarop Ejendals cookies gebruikt.

Hoe lang bewaart Ejendals je persoonlijke gegevens?

Zakelijke relatie

In overeenstemming met regelgeving t.a.v. boekhouding worden persoonlijke gegevens bewaard tijdens en na de zakelijke relatie.

Marketing

Ejendals bewaart je persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden een jaar lang. Dit geldt vanaf het moment dat Ejendals je contactgegevens verzamelt, of vanaf de laatste keer dat je gegevens zijn gebruikt om contact met je op te nemen. Je hebt het recht om je uit te schrijven uit ons e-mailsysteem. Wanneer je jezelf uitschrijft, ontvang je geen e-mails meer van Ejendals.

Overig

Wanneer Ejendals gegevens verzamelt en verwerkt anders dan in de hierboven beschreven gevallen, bewaart Ejendals je persoonlijke gegevens zo lang als nodig, afhankelijk van de context. Bijvoorbeeld wanneer Ejendals e-mailcontact met je heeft, bij gesponsorde evenementen, wanneer Ejendals op jouw verzoek informatie verstrekt of bij informatie uit cookies.

Welke partijen hebben toegang tot je persoonlijke gegevens?

Ejendals kan je persoonlijke gegevens delen met vertrouwde externe partijen waarmee Ejendals een overeenkomst is aangegaan om te zorgen dat je persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met dit beleid. Persoonlijke gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Accountants.
 •  Externe leveranciers van diensten zoals klantenservice, tekstverwerking, vertalingen of documentbeoordeling.
 • IT-leveranciers.
 • Externe partijen die betrokken zijn bij de organisatie van evenementen, zoals hotels, organisatoren of sprekers.
 •  Indien nodig, met externe partijen op basis van een wettelijke verplichting. Indien Ejendals op basis van een gerechtelijk bevel (of iets soortgelijks) verplicht is om je persoonlijke gegevens te verstrekken, zal Ejendals je hierover informeren voor zover het Ejendals niet wettelijk wordt verboden om dit te doen.
 •  Sociale media zoals Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube. Bij het gebruik van dit soort diensten gelden de respectievelijke servicevoorwaarden voor informatie over de behandeling van persoonlijke gegevens.

Ejendals draagt geen persoonlijke gegevens over door middel van verkoop of het anderzijds beschikbaar stellen van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik zonder je toestemming.

Hoe beschermt Ejendals je persoonlijke gegevens?

Ejendals neemt een reeks technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, bekendmaking, verandering of verwijdering, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Tot deze maatregelen behoren onder andere perimeterbeveiliging, het gebruik van managementsystemen, versleuteling, toegangsbeperkingen, beleid, etc.

Aan welke landen draagt Ejendals je persoonlijke gegevens over?

Ejendals verwerkt je persoonlijke gegevens alleen binnen de EU/EER.

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden alleen verstrekt aan de betrokken persoon zelf.

Recht om toestemming in te trekken
Je mag te allen tijde je toestemming intrekken. Het verzamelen van gegevens wordt dan stopgezet.

Recht op toegang (“transcript”).
Je hebt recht om bevestigd te krijgen dat je persoonlijke gegevens worden verwerkt. Indien dit het geval is, heb je ook recht op inzage in je persoonlijke gegevens. Je ontvangt vervolgens een uittreksel met veelal de volgende informatie: het doel van de gegevensverwerking, categorieën van persoonlijke gegevens, categorieën van de ontvangers hiervan, bewaartermijnen en de herkomst van de gegevens.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren zonder onnodige vertraging. Ook kan je, indien van toepassing, niet-complete persoonlijke gegevens laten aanvullen.

Recht op verwijdering ("het recht om vergeten te worden")
In bepaalde omstandigheden kan je het recht hebben om de persoonlijke gegevens te laten verwijderen: als gegevensverwerking niet langer noodzakelijk is, als je bezwaar gegrond is, of als de gegevensverwerking onwettig heeft plaatsgevonden. Ejendals is verplicht om documenten op te slaan tijdens en na een zakelijke relatie, in overeenstemming met boekhoudwetgeving. Gedurende deze periode kan Ejendals niet voldoen aan een verzoek tot verwijdering van persoonlijke gegevens uit dit soort documenten.

Recht op bezwaar tegen bepaalde typen van gegevensverwerking (bijv. direct marketing)
Als je persoonlijke gegevens zijn verwerkt in het kader van een algemeen of gerechtvaardigd belang, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens voor marketingdoeleinden. Als je hiertegen bezwaar maakt, stopt de verwerking.

Recht op beperkingen
Je hebt het recht om te eisen dat het verwerken van je persoonlijke gegevens wordt beperkt wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, wanneer de gegevensverwerking onwettig is en je verzoekt om beperking in plaats van verwijdering.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de door jou aan ons verstrekte gegevens te ontvangen in een machineleesbare vorm. Dit recht is van toepassing op automatisch verwerkte gegevens op basis van een overeenkomst (met jou). Daarnaast heb je het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere dienst of verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Indien je niet tevreden bent met het verwerken van je persoonlijke gegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse "Datainspektionen", de Zweedse toezichthoudende autoriteit. Ook heb je het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit in het land waar je woont of werkt.