Gå till innehåll

GDPR

Vår policy är att våra kunders integritet och information ska behandlas med den sekretess och respekt som situationen kräver.

Personuppgiftbehandling för kunder och övriga kontakter

Denna policy riktar sig till dig som Ejendals har en relation med genom vår verksamhet. Befintlig, tidigare eller potentiell kund, leverantör, eller samarbetspartner, deltagit på event, besökare på hemsidan, eller på annat sätt har kontakt med oss, exempelvis som anställd hos någon av våra kunder. Nedan kan du läsa mer om hur Ejendals behandlar dina personuppgifter.

Vart vänder du dig om du har frågor?

Frågor om hur Ejendals samlar in och behandlar dina personuppgifter kan skickas till personaldatacoordinator@ejendals.com.

Vilken informationen samlar Ejendals in om dig?

Ejendals samlar in och behandlar alla personuppgifter som du lämnar till oss. Andra källor som Ejendals använder för att samla in personuppgifter finns under ”Varifrån samlar Ejendals in dina personuppgifter?” nedan. Ejendals behandlar följande personuppgifter:

 • Grundläggande information så som namn, arbetsplats, befattning, arbetstitel och språk.
 • Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Information om hur Ejendals får kontakta dig.
 • Betalningsuppgifter.
 • Teknisk information så som information om ditt besök på vår webbplats.
 • Information som du tillhandahåller i samband med möten eller event, till exempel krav på tillgänglighet till lokaler eller allergier.
 • Bilder som Ejendals tar på våra event.

Varifrån samlar Ejendals in dina personuppgifter?

Ejendals samlar in information om dig och andra vid följande tillfällen:

 • Vid första kontakten med en ny potentiell kund eller leverantör.
 • I början av en affärsrelation.
 • På Ejendals webbplats.
 • Via e-post som skickas från och till Ejendals.
 • När du förser oss med information via möten, konversationer, sociala medier, event eller när du fyller i formulär online.

Varifrån samlar Ejendals in uppgifter om dig?

Ejendals samlar in uppgifter om dig och andra:

 • När Ejendals inleder kontakt med ny potentiell kund eller leverantör.
 • När Ejendals inleder en affärsrelation.
 • Genom vår hemsida.
 • Via e-post sänt till och från Ejendals.
 • När du förser oss med informationen genom kontakt med oss via möten, samtal, sociala medier, event eller genom att du fyller i formulär online.

Varför behandlar Ejendals dina personuppgifter?

Ejendals samlar in dina personuppgifter genom kontakt med dig, vår hemsida eller i samband med affärsrelationen med dig. Ejendals använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Syfte

Laglig grund

För att undersöka användningen av vår hemsida. Intresseavvägning
Ejendals berättigade intresse av att tillhandahålla och förbättra hemsidan http://www.ejendals.com.
För att marknadsföra våra tjänster genom till exempel nyhetsbrev, publikationer och event. Intresseavvägning
Behandlingen sker med stöd av Ejendals berättigade intresse av att marknadsföra sina produkter och tjänster.
För att få nya kunder och leverantörer. Intresseavvägning
Behandlingen sker med stöd av Ejendals berättigade intresse av att få nya kunder och leverantörer.
För att administrera vår relation med dig samt upprätthålla våra kontaktlistor.

Fullgöra avtal med dig
Om det finns en överenskommelse mellan dig och Ejendals.

Intresseavvägning
Ejendals berättigade intresse av att administrera relationen med den organisation du representerar.

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Fullgöra våra rättsliga förpliktelser
Exempelvis våra förpliktelser enligt bokföringslagen m.m.


Marknadsföring

Om du vill att utskicken till dig ska upphöra kan du kontakta oss på personaldatacoordinator@ejendals.com.

Hemsidan

Ejendals använder oss av olika verktyg för att granska och föra statistik över besök och användning av hemsidan. Detta sker genom användning av cookies. Du kan när som helst neka användning av cookies genom inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock påverka användarupplevelsen. Du kan läsa mer om hur Ejendals använder cookies här.

Hur länge sparar Ejendals dina personuppgifter?

Affärsrelation

Personuppgifter sparas under affärsrelation samt efter avslutad affärsrelation i enlighet med bokföringslagen.

Marknadsföring

Ejendals sparar dina personuppgifter för att kontakta dig i marknadsföringssyfte under ett år från att Ejendals antingen samlade in dina uppgifter eller senast använde dina uppgifter för att kontakta dig. Du har alltid möjlighet att avanmäla dig från våra utskick. Om du avanmäler kommer du inte längre att få några utskick.

Övrigt

När Ejendals behandlar personuppgifter utanför ovan angivna situationer sparar Ejendals dina personuppgifter så länge som det är motiverat utifrån sammanhanget. Det kan exempelvis vara när: Ejendals har kontakt med dig via e-post, när du deltar i ett event, när Ejendals tillhandahåller information på din begäran eller information i cookies.

Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Ejendals kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter som Ejendals har ingått avtal med för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy. Personuppgifter delas med följande parter:

 • Revisorer
 • Externa leverantörer av tjänster som support, ordbehandling, översättningar eller dokumentgranskning.
 • IT-leverantörer.
 • Tredje part involverad i anordnandet av event, exempelvis hotell, arrangörer eller föreläsare.
 • Tredje part, när det är nödvändigt på grund av en rättslig förpliktelse. Om Ejendals skulle bli skyldiga att röja dina personuppgifter på grund av ett föreläggande eller liknande kommer Ejendals att informera dig i den utsträckning Ejendals inte är rättsligt förhindrade att göra det.
 • Sociala medier så som Instagram, Facebook, LinkedIn och Youtube. Om du använder dessa tjänster hänvisar Ejendals till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter.

Ejendals överför inte dina personuppgifter genom att sälja dina personuppgifter eller annars göra dina personuppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.

Hur skyddar Ejendals dina personuppgifter?

Ejendals använder oss av en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, röjande, förändring eller radering i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Sådana åtgärder inbegriper, men är inte begränsat till, skalskydd, ärendehanteringssystem, kryptering, behörighetsbegränsningar, policys m.m.

Vilka länder överför Ejendals dina personuppgifter till?

Ejendals behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Vilka rättigheter har du gällande dina personuppgifter?

Inga personuppgifter lämnas ut till andra än till individen själv.

Rätt att dra tillbaka ditt samtycke.
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Ejendals upphör då med den behandlingen.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)
Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Du får då ett utdrag med främst följande information: ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder och varifrån informationen kommer.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att, när det är lämpligt, komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade om behandlingen inte längre är nödvändig, du återkallar ditt samtycke, det saknas berättigade skäl efter din invändning eller behandlingen sker på ett olagligt sätt. Enligt bokföringslagen har Ejendals skyldighet att arkivera handlingar under tio år. Under den tiden kan Ejendals inte tillmötesgå en begäran om radering av personuppgifter som förekommer i sådana handlingar.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling (ex: direktmarknadsföring)
Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett allmänt eller berättigat intresse har du rätt göra en invändning mot behandlingen. Exempelvis har du rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Om du invänder mot behandlingen ska den upphöra.

Rätt till begränsning
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider uppgifternas korrekthet eller behandlingen är olaglig och du begär begränsning istället för radering.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett maskinläsbart format. Rättigheten gäller sådana uppgifter som behandlas automatiskt och med stöd av ett avtal (med dig) eller ditt samtycke. Du har även rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten
Om du inte är nöjd med hur Ejendals behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen som är den svenska tillsynsmyndigheten. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.