Gå till innehåll

Hållbarhetsdeklaration

Hållbarhet ligger till grund för allt vi gör. Vi strävar efter att göra skillnad genom ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för minskad miljöpåverkan.

Hållbarhetsarbete är en naturlig och viktig del av vår verksamhet. Vi tror på ett långsiktigt förhållningssätt till företagande och en kontinuerlig minskning av den påverkan vi har på vår planet. Som leverantör av personlig skyddsutrustning (PPE) vill Ejendals ligga i framkant inom hälsa och säkerhet för alla människor som ingår i vår verksamhet och i hela vår leverantörskedja. Dessutom bidrar våra produkter till att höja säkerhetsnivån ute hos våra kunder och skydda de anställdas händer och fötter.

Den väsentlighetsanalys kring hållbarhet som genomfördes i slutet av 2021 är fortfarande relevant. Den bygger på dialog med intressenter och analyser av värdekedjan och resulterade i de ämnesval som presenteras här tillsammans med resultat och uppdaterade mål.

Vi har valt följande FN-mål för hållbar utveckling och beslutat att fokusera på dem:

SÄKERHET 

Säkerhet är av yttersta vikt för oss. Vi ser till att arbetsplatser är säkra med hjälp av proaktiva åtgärder, omfattande exempelvis riskbedömningar och säkerhetsronder. Vi följer noggrant upp alla riskobservationer och incidenter, bland annat tillbud och olycksfall som orsakar frånvaro, samt säkerställer en kontinuerlig förbättring av säkerheten.

Våra säkerhetsprinciper sträcker sig även utanför vår egen verksamhet. I uppförandekoden för företag ingår säkerhetskrav som våra partner i tidigare led måste tillämpa, medan vårt säkerhetskoncept förbättrar säkerheten för våra kunder i senare led.

Mål för 2023:

 • 100 rapporteringar gällande hälsa och säkerhet (jämfört med totalt 45 under 2022), primärt fokus på riskobservationer.
 • Sträva efter noll olycksfall som orsakar frånvaro (Leksand: 0 under 2022, Jokipii: 1 under 2022).

PRODUKTER OCH INNOVATION

Inom produktutveckling strävar vi ständigt efter att skapa slitstarka och högkvalitativa produkter med ökad hänsyn till miljö- och hållbarhetsaspekter. Det omfattar användning av återvunna material samt utformning av hållbara designstrategier genom att till exempel minska antalet komponenter. Dessutom optimerar vi våra förpackningar genom att noggrant välja material och mängd, samt minska användningen av etiketter. Vi finjusterar även produktionen för att minska avfall samt material- och vattenåtgång.

Mål för 2023:

 • Konceptualisera tio handskmodeller och fem skomodeller med särskilt fokus på hållbarhet.
 • Dessa modeller planeras att lanseras mellan 2023 och 2025.

AVFALLSHANTERING

Vi designar och utvecklar alla Ejendals produkter och processer med avfallsminimering i åtanke. Dessutom strävar vi efter att öka andelen återvinningsbart avfall. I Jokipii har vi förbättrat avfallssorteringen genom att införa ytterligare fraktioner.

Mål för 2023:

 • Uppnå ett totalt avfall på mindre än 175 kg per MSEK (jämfört med 181 kg per MSEK 2022).

ETIK (CSR)

Under 2022 genomgick alla anställda på Ejendals en utbildning i vår uppförandekod. Vi ser även till att våra affärspartner följer de etiska kraven genom en separat uppförandekod för företag, där bland annat deras sociala ansvar tydligt anges. Vår åtgärd för bristande efterlevnad (visselblåsning) kan även användas externt.

Mål för 2023:

 • Genomföra den årliga utbildningen i uppförandekoden för anställda.
 • Sikta på att 100 % av direktleverantörerna undertecknar uppförandekoden.
 • Sträva efter att 85 % av leverantörerna genomgår CSR-granskning från tredje part.

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

Våra koldioxidutsläpp beräknas enligt GHG Protocol och redovisas för scope 1 och 2. Från och med 2023 kommer vi även att genomföra en grundlig granskning av växthusgasutsläppen från transporter och material.

Utsläppen från våra tjänstebilar granskas för Norden och Tyskland. Vår bilpolicy innebär en kraftig fördel för elbilar.

Mål för 2023:

 • Ytterligare minska våra växthusgasutsläpp inom scope 1 och 2.
 • Identifiera ytterligare förbättringsmöjligheter inom vår värdekedja. För närvarande är vårt mål att minska flygtransporterna till under 0,2 % av omsättningen (jämfört med 0,32 % år 2022).

ENERGI

Vi är stolta över att båda våra anläggningar i Leksand och Jokipii använder 100 % förnybar el. Vårt pågående arbete med energioptimering innefattar bland annat en övergång till LED-belysning och en förbättring av värme- och isoleringssystem. I Jokipii har vi installerat ett solpanelsystem med en kapacitet på över 400 MWh/år sedan 2021.

Mål för 2023:

 • Begränsa elförbrukningen till under 1 500 kWh per MSEK.
 • Minska energiförbrukningen för uppvärmning till under 1 500 kWh per MSEK, med en total energiförbrukning på under 3 000 kWh per MSEK.

CERTIFIKAT

Ejendals AB & Ejendals Suomi Oy har certifikat för ISO 9001, 14001, 45001
Hållbarhetsbetyg: silvermedalj från EcoVadis 2022
Produktcertifikat EU Ecolabel för skyddsskor
Produktcertifikat OEKO-TEX ® för skyddshandskar
Leather Working Group, LWG-certifierade skor och handskar

       Ecolabel_logo_v5.png      lwg.png