Gå till innehåll

Lagar och förordningar

Ejendals följer alla lagar och förordningar, såväl lokala som internationella. Vi kommer att finnas kvar här länge och agerar därefter. Vi kommer att få leva med de beslut som vi fattar i dag under många år, och vi värdesätter vår inriktning på kvalitet, respekten för mänskliga rättigheter och omsorgen om miljön.

PPE-förordningen

PPE står för personlig skyddsutrustning och omfattar produkter som bärs i syfte att skydda mot hälso- eller säkerhetsrisker. Människors hälsa och säkerhet är grundläggande rättigheter och människor förtjänar ett högt skydd.
Utformningen och tillverkningen av personlig skyddsutrustning (PPE) styrs av ett EU-direktiv (PPE-direktivet 2016/425/EEG). Det finns olika typer av EU-lagstiftning. Direktiven innehåller allmänna regler som ska överföras till nationell lag av respektive land, så som landet bedömer lämpligt. En förordning liknar en nationell lag, men gäller i alla EU-länder.
PPE-förordningen fastställer rättsliga skyldigheter som säkerställer att PPE på de europeiska marknaderna ger högsta skydd mot fara. Den fastställer marknadsvillkoren och de grundläggande säkerhetskrav som PPE måste uppfylla för att få bära den obligatoriska CE-märkningen.

REACH

REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) är en EU-lagstiftning som antagits för att skydda människors hälsa och miljön mot riskerna med kemikalier. 

EU Ecolabel

Tack vare EU Ecolabel kan man identifiera produkter och tjänster som har en begränsad miljöinverkan under sin livscykel, från utvinning av råvara till produktion, användning och avyttring. Den frivilliga märkningen är välkänd i hela Europa och visar ett pålitligt miljöskydd. En produkt som är Ecolabel-märkt innebär att produkten skapar mindre avfall, orsakar mindre nedsmutsning och är bättre för planeten.