Gå till innehåll

TEGERAS guide till kemikalieskyddshandskar

Använd vår kemikalieskyddsguide eller kontakta en av våra säljare för att hitta en handske som ger rätt skydd mot en specifik kemisk blandning.

Om du arbetar med olja och kemikalier utan att skydda händerna utsätter du inte bara huden för risker. Även nervsystemet och inre organ riskerar att skadas. Det kan även orsaka irritation på huden, överkänslighet och frätskador. Använd alltid vår kemikalieskyddsguide eller konsultera en av våra säljare när du ska välja handske.

Alla Ejendals kemikaliehandskar är testade och godkända enligt EN 374 för risker med mikroorganismer och/eller kemikalier. Kemikalieskyddshandskar är avsedda att användas under endast en dag, ibland under ännu kortare tid.

BERÄTTA VILKA HANDSKAR DU BEHÖVER

Använd alltid vår kemikalieskyddsguide, fråga någon av våra säljare eller cs.support@ejendals.com när du ska välja handskar.

YTTERLIGARE VÄGLEDNING

I komplexa situationer behöver vi veta följande för att kunna rekommendera kemikalieskyddshandskar:

 • Vilka kemikalier ska hanteras? Bifoga säkerhetsdatablad (SDS).
 • Hur ska kemikalierna hanteras? Beskriv arbetsmoment, varaktighet och förväntad exponeringsnivå.
 • Ladda ner och fyll i Excel-arket: Ejendals formulär för kemikalieskydd.

Skicka  + SDS till cs.support@ejendals.com

TEGERA KEMIKALIE- SKYDDSHANDSKAR

Utforska vårt sortiment av kemikalieskyddshandskar.

Kemikalieskyddshandskar

GENOMTRÄNGNINGSTIDER (BTT) FÖR NÅGRA VANLIGA KEMIKALIER

Genomträngningstiden (BTT) är den tid det tar tills en kemikalie anses ha passerat genom ett material (permeation). Genomträngningstiden beror i första hand på materialet och i andra hand på tjockleken (och andra faktorer). Alla siffror avser fullständig kontakt med kemikalien vid rumstemperatur och måste justeras för faktiska omständigheter och övriga risker.

Genomträngningstiderna i denna kemikalieskyddsguide utgår från data från laboratorietester och vår interna databas. Genomträngningstiderna beräknas utifrån en kurva som anpassats till experimentvärdena och avrundas nedåt till närmaste EN374-klass (samt två ytterligare lägre nivåer (0– 5 min) som kan vara användbara för handskar vid mycket kortvariga arbetsmoment).

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR

 • En handske som ger gott skydd mot en viss kemikalie kan samtidigt ge mycket dåligt skydd mot andra kemikalier, eller mot en blandning av kemikalier.
 • Kemikalieskyddshandskar är i regel avsedda att användas under endast en enda dag. De får inte återanvändas.
 • Handskar som redan använts innehåller kemiska föroreningar och vid hantering riskerar huden att utsättas för skadliga ämnen.
 • Vid högre temperaturer tar det kortare tid för kemikalien att ta sig igenom skyddsbarriären.
 • Tjockare material har i allmänhet längre genomträngningstid (BTT).
 • För handskar som består av flera lager (foder m.m.) markeras kemikalieskyddslagrets effektiva tjocklek med en asterisk (*). Denna tjocklek används för att uppskatta genomträngningstiden för en viss kombination av handskmodell och kemikalie.
 • När en kemikalie har absorberats fortsätter den att tränga igenom skyddshandsken.
 • Genomträngning av skyddshandskar sker på molekylnivå och går inte att se med blotta ögat.
 • Även den allra bästa handsken förlorar sina skyddsegenskaper om den skadas mekaniskt eller om kemikalien redan har trängt igenom materialet.
 • Starkt frätande kemikalier kan bryta ner handskens material och göra att handsken förstörs redan innan den angivna genomträngningstiden passerat.

VAD BETYDER DET?

 • PERMEATION innebär att kemikalien absorberas av handskens material och passerar igenom det på molekylnivå.
 • PENETRATION innebär att en kemikalie passerar genom stickhål och andra defekter i handskmaterialet.
 • NEDBRYTNING innebär att handskmaterialets fysiska motståndskraft försämras genom kontakt med en kemikalie.

KEMIKALIEBLANDNINGAR KAN GE OVÄNTADE RESULTAT

Två kemikalier vars egenskaper är kända var och en för sig kan ge upphov till oväntade effekter när de blandas. Antalet kemikalier på marknaden är alldeles för stort för att alla tänkbara kombinationer ska kunna testas. Det existerar dock modeller för att uppskatta kombinationseffekter utifrån vad som är känt om de kemikalier som ingår i en blandning. Dessa modeller förutsätter dock att det finns tillgängliga data och att de olika kemikalierna verkar enligt samma mekanismer. Modellerna kan alltså endast användas för grupper av kemikalier som verkar på ett liknande sätt – inte för alla komplexa blandningar av kemikalier som vi kan utsättas för i verkligheten.

BARRIÄRSKYDDSHANDSKAR

TEGERA barriärskyddshandskar uppfyller kraven på prestanda, komfort och skydd för arbeten med livsmedel, oljor och vätskor – inklusive såväl milda kemikalier som de mer aggressiva. För att undvika hudirritation, överkänslighet och frätskador samt korskontaminering är det viktigt att välja rätt skydd för händerna. Det är ett av de viktigaste beslut du kan fatta för din säkerhet.

GARANTIBEGRÄNSNINGAR OCH ANSVARSFRISKRIVNING FÖR ANVÄNDNING

Denna information är endast tänkt som hjälp för att utvärdera våra handskars lämplighet för slutanvändarens ändamål. Informationen återspeglar prestanda för handskmaterialet under noggrant kontrollerade omständigheter. Ejendals AB har inga förpliktelser eller ansvar i samband med den information som visas här. Det är köparens och/eller användarens ansvar att bestämma graden av toxicitet hos de material som ska hanteras och att välja den lämpligaste handsken för ett visst användningsområde.

KONTAKTA OSS

Kontakta någon av våra säljare för att hitta en handske som ger rätt skydd mot en viss kemisk blandning.

Gå till kontakter

EJENDALS LABORATORIUM FÖR KEMISK PERMEATION

På Ejendals bestämde man sig för att investera i ett förstklassigt laboratorium för att kunna erbjuda det bästa skyddet mot skadliga kemikalier.

Läs mer